Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2677/11 , Stran 941
Ob-2677/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (OKO,Uradne objave, št. 14/03) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2011 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila za financiranje investicij. II. Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 EUR. III. Upravičenci Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji ... (investicije povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete). Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba. Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti tudi stalno bivališče na območju navedenih občin. Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlogo. Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja: 1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov, cestno prometni sektor- kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora, 2. kmetijska gospodarstva, ki imajo manj kot 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi(GERK). Za potrebe tega razpisa se za 1ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha gozdov, 3. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 2004, Uradni list EU, C 157/1 z dne 10. 7. 2009) 4. ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto, – ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve do podjetnika (s.p. ...). Navedena določba ne velja za podjetja uvrščena v kategorijo “podjetje-začetnik”. Status podjetja-začetnika ima podjetje registrirano oziroma vpisano v sodni register od 1. 4. 2010 naprej. 5. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja, 6. za nakupe med povezanimi osebami (več kot 50% lastniški delež oziroma glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično osebo, pod netržnimi pogoji, 7. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti, 8. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti, 9. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo. Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5). Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika, ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč. IV. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo posojila: – nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil, – nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, – nakup licence, patenta in drugih pravic. Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote. Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 1. 2011 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ 3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe). Povračilo davka ni upravičen strošek. V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji: 1. vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev; 2. mala podjetja (gospodarska družba, samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do največ 84.000 EUR; kmetje in mala podjetja s statusom začetnika, lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do največ 42.000 EUR; 3. letna obrestna mera je 0%; 4. rok odplačila: – 5 let + 1leto moratorija na odplačilo glavnice, polletno odplačevanje; 5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; 6. pred koriščenjem posojila bo prosilec posojilo ustrezno zavaroval. Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila. 7. nova posojila se odobrijo tudi za refundacijo že odobrenega bančnega kredita ali leasinga, kolikor je bil najet po 1. 1. 2011 in namenjen za upravičene stroške iz IV. točke tega razpisa. VI. Merila za ocenjevanje Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Za pridobitev posojila je potrebna naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.: 1. prijavni obrazec za investicije do 25.000 EUR, 2. prijavni obrazec za investicije nad 25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program, 3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju. a. gospodarske družbe 1. letno poročilo za preteklo leto – Podatki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz bilance stanja, Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (AJPES), 2. popisni list dobljenih posojil/leasing (potrjen s strani banke/leasingodajalca), 3. fotokopija podpisnega kartona pri banki; b. samostojni podjetniki 1. podatki iz izkaza poslovnega izida in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES), 2. popisni list dobljenih posojil/leasing(potrjen s strani banke/leasingodajalca), 3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih; c. kmetje 1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev (Upravna enota), 2. pisno mnenje kmetijske svetovalne službe, 3. posestni list (samo na zahtevo sklada), 4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih, 5. izpis prometa na TRR po mesecih za zadnjih 12 mesecev, 6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali hranilnice. 4. dokazila glede na vrsto investicije: – pri nakupu opreme predračun ali račun ali kupoprodajna pogodba, – pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba, – pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del, – pri nakupu patenta, licence in drugih pravic kupoprodajna pogodba. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila. VIII. Rok za prijavo in odločanje Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.Vloge, ki bodo prispele do 20. v tekočem mesecu in bodo popolne, bodo obravnavane do 30. v naslednjem mesecu. Vloge prispele v juliju bodo obravnavane v septembru. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi, vendar bo njihova vloga na novo uvrščena na seznam popolnih vlog, upoštevaje datum prejete dopolnitve. Vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se zavržejo. Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni v roku 8 dni, od (s tem razpisom) določenega roka obravnave. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod rubriko aktualni razpisi. Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci: na sedežu sklada ali po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-50, 05/335-01-58. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu. Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako: Razpis posojil -Gospodarstvo ali osebno oddajte v glavno pisarno, št. 38/I. nadstr.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške