Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1415. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja, družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja, stran 4009.

Na podlagi devetega odstavka 137. člena v povezavi s petim odstavkom 137.č člena, petim odstavkom 137.d člena in osmim odstavkom 137.e člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja, družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
a) podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja in družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo;
b) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža družbe za izdajo elektronskega denarja ter vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja;
c) dokumentacijo in dokazila, ki mora biti priložena zahtevi iz prve oziroma druge alineje tega člena;
d) pravila glede uporabe varovanih denarnih sredstev, ki jih bo družba za izdajo elektronskega denarja prejela v zameno za izdani elektronski denar.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ter zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo razen, če ta sklep za izdajo teh dovoljenj izrecno določa drugače.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L št. 267, z dne 10. 10. 2009).
3. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSS).
2. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA KOT DRUŽBA ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA
4. člen
(vsebina zahteve)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja mora obsegati:
a) firmo oziroma osebno ime vložnika, prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
b) navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vložnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za zastopanje;
c) vrsto dovoljenja, ki se zahteva;
d) opis izvajanja storitev izdajanja elektronskega denarja.
(2) K zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora biti priložen dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi v skladu s Sklepom o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 78/09, v nadaljevanju: Sklep o taksah) ter dokumentacija in dokazila o izpolnjevanju pogojev glede:
a) statusnega ustroja;
b) varnega in zanesljivega poslovanja;
c) sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol;
d) zagotavljanja minimalnega kapitala;
e) varstva denarnih sredstev uporabnikov.
(3) Hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, morajo bodoči imetniki kvalificiranih deležev vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v skladu s 3. poglavjem tega sklepa.
2.1. Dokumentacija glede statusnega ustroja
5. člen
(smiselna uporaba)
Za presojo zahtev glede statusnega ustroja družbe za izdajo elektronskega denarja mora vložnik zahtevi za izdajo dovoljenja za izdajanje elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja priložiti dokumentacijo, ki se na podlagi Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo (Uradni list RS, št. 73/09, v nadaljevanju: Sklep) zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, ob smiselni uporabi za družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s presojo:
a) pravnoorganizacijske oblike in dejavnosti (4. člen Sklepa);
b) glede primernosti članov poslovodstva (5. člen Sklepa) ter primernosti oseb, ki bodo odgovorne za neposredno vodenje poslov v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (6. člen Sklepa);
c) glede razmerij tesne povezanosti (8. člen Sklepa);
d) glede začetnega kapitala (9. člen Sklepa).
2.2. Dokumentacija glede organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev ter o sistemu upravljanja in sistemu notranjih kontrol
6. člen
(smiselna uporaba)
(1) Družba za izdajo elektronskega denarja mora smiselno izpolnjevati zahteve glede organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev ter zahteve glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol plačilne institucije določene v 10. do 19. členu Sklepa.
(2) Družba za izdajo elektronskega denarja, ki namerava v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja uporabljati podružnice ali zunanje izvajalce, mora smiselno izpolnjevati zahteve iz 20. in 21. člena Sklepa.
(3) Vložnik mora za presojo izpolnjevanja zahtev in pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena predložiti dokumentacijo, ki jo mora v zvezi z navedenimi zahtevami in pogoji na podlagi Sklepa, ob smiselni uporabi za družbe za izdajo elektronskega denarja, predložiti vložnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.
7. člen
(distribucija in unovčevanje elektronskega denarja preko tretjih oseb)
(1) Družba za izdajo elektronskega denarja, ki namerava distribuirati in/ali unovčevati elektronski denar preko tretjih oseb (zastopniki), mora zagotoviti, da zastopniki ne izdajajo elektronskega denarja v imenu družbe za izdajo elektronskega denarja.
(2) Družba za izdajo elektronskega denarja mora v zvezi z nameravanim modelom distribucije in/ali unovčevanja elektronskega denarja preko zastopnikov oblikovati politiko prevzemanja in upravljanja s tveganji, ki mora vključevati zlasti:
a) osnovna načela glede urejanja pogodbenih razmerij z zastopniki iz katerih izhaja, da zastopniki ne izdajajo elektronskega denarja v imenu družbe za izdajo elektronskega denarja;
b) opis obvladovanja tveganj družbe za izdajo elektronskega denarja pri distribuciji in/ali unovčevanju elektronskega denarja preko zastopnikov;
c) postopke notranje kontrole družbe za izdajo elektronskega denarja v zvezi z distribucijo in unovčevanjem elektronskega denarja.
(3) Vložnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) opis postopkov distribucije oziroma unovčevanja elektronskega denarja preko zastopnikov;
b) vzorec pogodbene ureditve glede distribucije in/ali unovčevanja elektronskega denarja preko zastopnika;
c) opis postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih v zvezi z distribucijo in unovčevanjem elektronskega denarja preko zastopnikov) ter opis mehanizmov notranje kontrole družbe za izdajo elektronskega denarja.
2.3. Varstvo denarnih sredstev
8. člen
(dokumentacija o varstvu denarnih sredstev)
Vložnik mora za presojo zagotavljanja varstva denarnih sredstev, ki jih bo družba za izdajo elektronskega denarja prejela v zameno za izdani elektronski denar, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
a) opis načina varstva denarnih sredstev;
b) dokazila o zagotavljanju ločenega vodenja denarnih sredstev, ki so prejeta v zameno za izdani elektronski denar (prvi in tretji odstavek 59. člena ZPlaSS), oziroma dokazilo o sklenitvi ustrezne zavarovalne pogodbe oziroma druge primerljive garancije (60. člen ZPlaSS);
c) opis notranje revizijskih postopkov za zagotavljanje varovanja denarnih sredstev.
9. člen
(uporaba varovanih denarnih sredstev)
(1) Družba za izdajo elektronskega denarja, ki zagotavlja varovanje denarnih sredstev, ki jih je prejela v zameno za izdani elektronski denar, z ločenim vodenjem denarnih sredstev v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZPlaSS, lahko ta denarna sredstva naloži tudi v likvidne naložbe z nizkim tveganjem, kar pomeni:
a) instrumente, ki spadajo v eno od kategorij dolžniških finančnih instrumentov iz Tabele 1 v 28. členu Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07 in 85/10; v nadaljevanju: Sklep o tržnih tveganjih), za katere predpisana utež za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje ni višja od 1,6%, izključijo pa se postavke kvalificiranega izdajatelja, ki so opredeljene v 30. členu Sklepa o tržnih tveganjih;
b) naložbe v enote investicijskih skladov, ki vlagajo sredstva izključno v instrumente iz točke a) tega odstavka.
(2) Banka Slovenije lahko v izjemnih situacijah, na podlagi ocene tveganj, ki so povezana z določenim instrumentom iz točke (a) in (b) prvega odstavka tega člena, vključno s tveganji, ki izhajajo iz varnosti, zapadlosti in vrednosti instrumenta, določi, da posamezni instrumenti ne ustrezajo kriteriju likvidnih naložb z nizkim tveganjem za namene, opredeljene v 137.d členu ZPlaSS.
2.4. Hibridna družba za izdajo elektronskega denarja
10. člen
(opravljanje plačilnih storitev)
(1) Če namerava vložnik poleg storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja opravljati tudi plačilne storitve, ki niso povezane z izdajanjem elektronskega denarja, mora zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja, poleg vsebin iz 3. člena tega sklepa obsegati tudi navedbo plačilnih storitev, ki jih namerava opravljati vložnik.
(2) Vložnik iz prvega odstavka tega člena mora v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev, ki niso povezane z izdajanjem elektronskega denarja, zahtevi za izdajo dovoljenja po tem sklepu predložiti še dokumentacijo o izpolnjevanju naslednjih pogojev:
a) glede primernosti članov poslovodstva (5. člen Sklepa) in glede primernosti oseb, ki so odgovorne za neposredno vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami (6. člen Sklepa);
b) glede organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev (10.–14. člen Sklepa);
c) glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol (15.–21. člen Sklepa), kolikor gre pri opravljanju plačilnih storitev za dodatne ali drugačne vsebine ali postopke, kot pri storitvah izdajanja elektronskega denarja;
d) glede zagotavljanja minimalnega kapitala za dejavnost v zvezi s plačilnimi storitvami (22. člen Sklepa);
e) glede ukrepov za varovanje denarnih sredstev uporabnikov plačilnih storitev (23. člen Sklepa);
f) glede udeležbe v plačilnih sistemih (24. člen Sklepa).
11. člen
(zagotavljanje minimalnega kapitala)
(1) Vložnik mora v zvezi z opravljanjem storitev izdajanja elektronskega denarja in drugih dejavnosti, ki niso povezane z izdajanjem elektronskega denarja, zagotavljati minimalni kapital v skladu s 137.c členom ZPlaSS.
(2) Vložnik, ki namerava opravljati storitve izdajanja elektronskega denarja kot hibridna družba za izdajo elektronskega denarja na način, ki bo omogočal uporabnikom vplačilo denarnih sredstev v zvezi z izdajo elektronskega denarja in tudi za druge namene, ki niso povezani z izdajo elektronskega denarja, pri tem pa znesek elektronskega denarja v obtoku ne bo vnaprej določen, mora v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede zagotavljanja minimalnega kapitala na podlagi reprezentativnega dela vplačanih sredstev, ki naj bi se predvidoma uporabila kot elektronski denar, predložiti naslednjo dokumentacijo:
a) opis metode za določitev oziroma oceno reprezentativnega deleža sredstev, ki jih bodo uporabniki predvidoma uporabili kot elektronski denar;
b) časovno vrsto preteklih podatkov o uporabi vplačanih denarnih sredstev v zvezi z izdajo elektronskega denarja in za druge namene, če z njo razpolaga;
c) poslovni načrt opravljanja storitev izdajanja elektronskega denarja za prva tri poslovna leta, iz katerega izhajajo podatki o predvidenem skupnem obsegu vplačanih denarnih sredstev ter o delu, ki naj bi bil predvidoma uporabljen kot elektronski denar;
d) letni poročili za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, vključno s podatki o obsegu denarnih sredstev, ki so jih uporabniki vplačali vložniku v obliki predplačil za namene, ki niso povezani z izdajo elektronskega denarja;
e) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil vložnik zavezan k reviziji letnega poročila;
f) če je od zaključka zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto.
3. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA V DRUŽBI ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA
12. člen
(merila primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža)
(1) Banka Slovenije presoja primernost bodočega imetnika kvalificiranega deleža, ki je predmet zahteve, na podlagi smiselne uporabe meril iz prvega odstavka 48. člena ZBan-1, in sicer:
a) ugleda bodočega imetnika in članov njegovega poslovodstva;
b) ugleda oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati družbo za izdajo elektronskega denarja ali drugače vplivati na njeno poslovanje;
c) finančne trdnosti bodočega imetnika;
d) verjetnih posledic na sposobnost družbe za izdajo elektronskega denarja ravnati v skladu s pravili o sistemu upravljanja in sistemu notranjih kontrol.
(2) Pri presoji ugleda bodočega imetnika kvalificiranega deleža, članov njegovega poslovodstva oziroma oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati družbo za izdajo elektronskega denarja ali drugače vplivati na njeno poslovanje, Banka Slovenije upošteva zlasti dobro ime bodočega imetnika, članov njegovega poslovodstva oziroma oseb, ki bodo imele možnost upravljati družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, na podlagi preteklega poslovanja v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse in poslovne etike.
(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega imetnika Banka Slovenije upošteva zlasti:
a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika;
b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža;
c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje;
d) njegov sistem upravljanja;
e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže;
f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov;
g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.
(4) Pri presoji vpliva bodočega imetnika na sposobnost družbe za izdajo elektronskega denarja ravnati v skladu s spravili o sistemu upravljanja in sistemu notranjih kontrol, Banka Slovenije upošteva zlasti:
a) vpliv pridobitve kvalificiranega deleža na zagotavljanja ustreznega kapitala družbe za izdajo elektronskega denarja za izvajanje storitev izdajanja elektronskega denarja in drugih dejavnosti, ki jih opravlja družba za izdajo elektronskega denarja,
b) vpliv pridobitve kvalificiranega deleža na izvajanje nadzora nad družbo za izdajo elektronskega denarja,
c) ali v zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno v 2. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 in 19/10, v nadaljevanju: ZPPDFT), ali izveden poskus tega dejanja, ali da bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma iz prvega odstavka 6. člena ZPPDFT.
(5) Banka Slovenije se o okoliščinah iz točke c) četrtega odstavka tega člena posvetuje z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
(6) Banka Slovenije presoja primernost bodočega imetnika kvalificiranega deleža na podlagi meril iz prvega odstavka tega člena, z upoštevanjem načela sorazmernosti glede na dejavnost bodočega imetnika, njegovo pravnoorganizacijsko obliko, in velikost deleža, ki ga namerava pridobiti, obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika ter vpliv na upravljanje družbe za izdajo elektronskega denarja.
13. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja mora obsegati:
a) firmo oziroma osebno ime vložnika, prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
b) navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vložnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za zastopanje;
c) podatke o vrsti dovoljenja, ki se zahteva.
(2) K zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora biti priložen dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi v skladu s Sklepom o taksah ter naslednja dokumentacija in dokazila:
a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija osebnega dokumenta (osebno izkaznico ali potni list), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba;
b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden organizacijski ustroj;
c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje bodočega imetnika;
d) letni poročili, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti in revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila; če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, pa tudi računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
e) seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik lastniški delež, ki je višji od 10% in višina deleža;
f) navedbo bonitetnih ocen družb, če jih imajo;
g) seznam oseb, ki so člani poslovodstva bodočega kvalificiranega imetnika ter izpis iz kazenske evidence;
h) seznam oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati družbo za izdajo elektronskega denarja ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v nadzorni svet družbe za izdajo elektronskega denarja, v poslovodstvo družbe za izdajo elektronskega denarja ali na mesto člana višjega vodstva družbe za izdajo elektronskega denarja, z opisom delovnih izkušenj ter izpis iz kazenske evidence;
i) če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež večji od 20% in manjši od 50%, strateški načrt glede upravljanja s kvalificiranim deležem ter srednjeročni finančni načrt glede izvajanja dividendne politike;
j) če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postal nadrejena oseba družbe za izdajo elektronskega denarja, mora predložiti tudi pisno strategijo glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v skupini, s poudarkom na položaju družbe za izdajo elektronskega denarja v skupini, z vidika ciljne strukture skupine, sistema upravljanja v skupini in drugih značilnosti oziroma okoliščin, ki bi lahko vplivale na sposobnost družbe za izdajo elektronskega denarja izpolnjevati zahteve iz določb ZPlaSS in tega sklepa;
k) vrednost nameravanega nakupa kvalificiranega deleža in opis zagotavljanja virov sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. izdaja finančnih instrumentov, najem kredita).
14. člen
(pridobitev kvalificiranega deleža v hibridni družbi za izdajo elektronskega denarja)
(1) Vložnik, ki namerava pridobiti kvalificiran delež v družbi za izdajo elektronskega denarja, ki poleg storitev izdajanja elektronskega denarja opravlja tudi gospodarske posle, ki niso povezani z izdajanjem elektronskega denarja, opravljanjem plačilnih storitev ali upravljanjem plačilnih sistemov na podlagi ZPlaSS, lahko v skladu s šestim odstavkom 137.č člena ZPlaSS pred nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža, pred ali ob vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 13. člena tega sklepa, predlaga opustitev vseh ali posameznih zahtev, ki veljajo za imetnike kvalificiranih deležev.
(2) Vložnik iz prvega odstavka tega člena mora v predlogu, da se deloma ali v celoti dopusti opustitev izpolnjevanja zahtev iz 137. č člena tega sklepa, utemeljiti razloge, ki utemeljujejo dopustitev predlagane opustitve in predložiti dokumentacijo in dokazila, ki potrjujejo razloge in navedbe v predlogu.
(3) Predlog, da se v zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža v celoti dopusti opustitev izpolnjevanja zahteva iz 137.č člena ZPlaSS, mora poleg okoliščin iz drugega odstavka tega člena vsebovati tudi druge podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga. Predlogu je potrebno v tem primeru poleg potrdila o plačilu takse za odločitev o predlogu v skladu s Sklepom o taksah priložiti še naslednjo dokumentacijo:
a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija osebnega dokumenta (osebno izkaznico ali potni list), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba;
b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden organizacijski ustroj;
c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje bodočega imetnika;
d) letni poročili, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti in revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila; če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, pa tudi računovodske izkaze za tekoče poslovno leto.
4. DRUŽBA ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA Z OPUSTITVIJO
15. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo mora poleg sestavin iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa vsebovati tudi predlog vložnika, za katere posamezne zahteve glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol (44. in 45. člen ZPlaSS), začetnega kapitala (137.b člen ZPlaSS) in kapitalskih zahtev (137.c člen ZPlaSS), imetnikov kvalificiranih deležev (137. č člen ZPlaSS) ali varstva denarnih sredstev (137.d. člen ZPlaSS) zahteva delno ali popolno opustitev. V primeru, če vložnik zahteva uporabo določene zahteve v omejenem obsegu, mora predlog vključevati tudi opis, v kakšnem obsegu naj se posamezna zahteva upošteva.
(2) V zahtevi mora vložnik podrobno utemeljiti razloge, ki utemeljujejo dopustitev delne ali popolne opustitve posameznih zahtev.
(3) Vložnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo poleg dokazila o plačilu takse za odločitev o zahtevi, priložiti dokumentacijo in dokazila glede:
a) izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 137.e člena ZPlaSS;
b) razlogov, ki utemeljujejo dopustitev predlagane opustitve;
c) izpolnjevanja drugih pogojev in zahtev iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa za katere vložnik ni predlagal opustitve oziroma za katere opustitev ni dopustna.
16. člen
(dokumentacija v zvezi z zahtevo za delno ali popolno opustitev posameznih zahtev)
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz prvega odstavka 137.e člena ZPlaSS predložiti naslednjo dokumentacijo:
a) izpis iz sodnega registra ali drugega ustreznega javnega registra pravnih oseb ali potrdilo o stalnem prebivališču fizične osebe, iz katerega je razvidno, da ima pravna oseba oziroma fizična oseba, ki bo opravljala storitve izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
b) poslovni načrt za prva tri poslovna leta iz katerega izhaja, da povprečni znesek elektronskega denarja v obtoku ne bo presegel 200.000 eurov;
c) glede primernosti članov poslovodstva in oseb odgovornih za neposredno vodenje poslov v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (5. in 6. člen Sklepa).
17. člen
(opravljanje plačilnih storitev z opustitvijo)
(1) Če namerava vložnik iz prvega odstavka 15. člena tega sklepa poleg storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo opravljati tudi plačilne storitve izvrševanja denarnih nakazil, ki niso povezane z izdajanjem elektronskega denarja, pod pogoji, ki veljajo za plačilne institucije z opustitvijo, mora zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, poleg vsebin iz 15. člena tega sklepa obsegati tudi:
a) opis izvajanja plačilnih storitev izvrševanja denarnih nakazil, ki jih namerava opravljati vložnik;
b) predlog vložnika, za katere posamezne zahteve iz točke c) oziroma d) prejšnjega člena tega sklepa predlaga opustitev ali uporabo v omejenem obsegu (in v kakšnem obsegu) v zvezi z izvajanjem denarnih nakazil;
c) utemeljitev razlogov za dopustitev opustitve oziroma omejene uporabe zahtev v zvezi z izvajanjem denarnih nakazil.
(2) Vložnik iz prvega odstavka tega člena mora v zvezi z opravljanjem storitev izvrševanja denarnih nakazil pod pogoji iz prvega odstavka tega sklepa, zahtevi za izdajo dovoljenja po tem sklepu, poleg dokumentacije iz 16. člena tega sklepa, predložiti še naslednjo dokumentacijo:
a) dokazila, da bo hibridna družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo opravljala storitve izvrševanja denarnih nakazil kot dodatno dejavnost in, da bodo te storitve dostopne le tistim uporabnikom, ki bodo hkrati uporabljali njene druge storitve;
b) poslovni načrt za prva tri poslovna leta, ki mora vsebovati tudi povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki jih namerava vložnik opraviti z izvrševanjem denarnih nakazil, vključno s transakcijami opravljenimi preko njegovih zastopnikov, iz katerega izhaja, da povprečni mesečni znesek vseh plačilnih transakcij, ki jih namerava opraviti hibridna družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, vključno s transakcijami, opravljenimi preko njenih zastopnikov, v posameznem letu ne bo presegel 100.000 eurov;
c) glede primernosti članov poslovodstva in oseb odgovornih za neposredno vodenje poslov v zvezi z izvrševanjem denarnih nakazil (5. in 6. člen Sklepa);
d) o razlogih, ki utemeljujejo dopustitev opustitve ali omejene uporabe posameznih zahtev v predlaganem obsegu;
e) o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 10. člena tega sklepa, za katere ni mogoča ali se ne predlaga opustitev v zvezi z izvrševanjem denarnih nakazil.
5. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati 30. 4. 2011.
Ljubljana, dne 18. aprila 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.