Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 30118/2010 Os-2679/11 , Stran 999
Dn 30118/2010 Os-2679/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edvarda Dežman, Rožanska ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 16.E, vpisani v vl. št. 3727/16, k.o. Bežigrad, dne 22. 3. 2011, pod opr. št. Dn 30118/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe z dne 28. 9. 1963, sklenjena med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObLo Ljubljana - Bežigrad, kot prodajalcem, ter Karolino in Rajkom Bašljem, oba Ig, Iška 147, kot kupcema, – prodajne pogodbe z dne 30. 3. 1989, sklenjena med Karolino in Rajkom Bašljem, oba Ig, Iška 147, kot prodajalcema, in Edvardom Dežmanom, takrat stanujočim Trnovska 6, Ljubljana, kot kupcem, katerih vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine, dvosobno stanovanje, št. 16, v IV. nadstropju stanovanjskega stolpiča DOMINO-SB ob Triglavski cesti, v izmeri 49,94 m2, s kletno shrambo, v izmeri 2,63 m2, na naslovu Rožanska ulica 3, Ljubljana, sedaj z ident. št. 16.E, vpisano v vl. št. 3727/16, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 7. 4. 2011