Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1436. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu športnorekreacijski center Kostanjevica na Krki, stran 4043.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10) ter 16. in 30. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu športnorekreacijski center Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu športnorekreacijski center Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 67/06).
2. člen
V poglavju »IV. ČLENITEV OBMOČJA« v 9. členu »vrste gradenj oziroma del« se doda tretji stavek, ki se glasi:
»(3) V sklopu obstoječega kompleksa osnovne šole in vrtca se dovoljuje tudi dozidava vrtca.«
3. člen
V poglavju »IX. TOLERANCE« se na koncu 31. člena »dovoljena odstopanja« doda šesti stavek, ki se glasi:
»(6) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so dovoljena tudi znotraj enote PE 1 pri obstoječih objektih v kompleksu osnovne šole in vrtca, za potrebe dozidave obstoječega vrtca do največ 150% tlorisne površine osnovnega objekta. Dovoljena višina je P+1, z možnostjo izvedbe dvokapne ali ravne strehe. Višina dozidave ne sme presegati višine obstoječega objekta osnovne šole.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-14/2005
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.