Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 5851/2011 Os-2734/11 , Stran 1000
Dn 5851/2011 Os-2734/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragice Stajić, Ljubljanska cesta 94, Horjul, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 75.E, vpisani v vl. št. 1454/73, k.o. Štepanja vas, dne 30. 3. 2011, pod opr. št. Dn 5851/2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 86/76 MS, z dne 5. 4. 1977 in dodatka št. 1 k pogodbi, z dne 24. 3. 1978, sklenjenih med IMOS, poslovno združenje za industrijsko gradnjo, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Dinos Ljubljana, kot kupcem, katere vsebina je prodaja oziroma nakup stanovanjske enote št. 75, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Steletova ulica 10, ki ima sedaj ident. št. 75.E, vpisana v vl. št. 1454/73, k.o. Štepanja vas. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 4. 2011