Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 3/11 Ob-2723/11 , Stran 990
Št. 3/11 Ob-2723/11
V skladu z določili 29., 30., 32. in 39. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. in na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z dne 19. 4. 2011, sklicuje uprava družbe
36. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 23. 5. 2011, ob 11. uri, v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi 607/VI, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. 2. Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovno leto 2010 z mnenjem neodvisnega revizorja ter informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe o svojem delu z mnenji k revidiranemu letnemu poročilu družbe in skupine ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani s potrjenim letnim poročilom družbe ZM d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter konsolidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za poslovno leto 2010 in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta ZM d.d. o njegovem delu in o rezultatih preveritve letnega poročila z mnenjem o revizijskih poročilih in o načinu ter obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe ZM d.d. med poslovnim letom 2010. – Skupščina ugotavlja, da je družba v letu 2010 ustvarila bilančni dobiček v znesku 9,004.806,48 EUR, ki ostane nerazporejen. b) Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 3. Seznanitev Skupščine družbe z letnim poročilom Službe notranjega revidiranja in mnenjem nadzornega sveta družbe k temu poročilu. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom Službe notranjega revidiranja ZM d.d. za poslovno leto 2010 in mnenjem nadzornega sveta družbe k temu poročilu. 4. Povečanje osnovnega kapitala družbe z vložki. a) Za povečanje svojega osnovnega kapitala z vložki v znesku 12.800.199,06 EUR izda Zavarovalnica Maribor d.d. 2.238.893 navadnih (rednih) kosovnih delnic po vrednosti 5,7172 EUR za posamezno delnico. b) Pogoje in roke za vpis ter vplačilo delnic določi in v skladu z določili Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. objavi uprava družbe. c) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo Statuta Zavarovalnice Maribor d.d., ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala družbe. 5. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se na predlog Nadzornega sveta družbe imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. 6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev. Pogoji udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan 19. 5. 2011 vpisani v delniško knjigo. Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 Maribor. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 19. 5. 2011, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Za udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo naslovu družbe do 19. 5. 2011, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko. Udeležence vabimo, da se ob prihodu na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Gradiva Gradivo, na katerem temeljijo predlogi sklepov za skupščino družbe, je na vpogled v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI, vsak delovni dan od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z redno pošto ali preko elektronske pošte ali s faksiranim sporočilom. V takem primeru mora biti za veljavnost glasovanja o predlaganih sklepih nedvoumno ugotovljena identiteta delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje dan pred zasedanjem skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 29. 4. 2011. Predlogi delničarjev Morebitne predloge sklepov k točkam dnevnega reda, naj delničarji, kolikor želijo, da bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe pisno, z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do 29. 4. 2011. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d. Uprava družbe