Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 36586/2010 Os-2731/11 , Stran 1000
Dn 36586/2010 Os-2731/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Leopoldine Arh, Kosova 7, Ljubljana in Marjana Vičič, Cesta španskih borcev 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 5.E, vpisani v vl. 2492/5, k.o. Tabor, dne 4. 4. 2011 pod opr. št. Dn 36586/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 1477/1-06/91, z dne 5. 11. 1991, sklenjene med Železniško gospodarstvo Ljubljana, Kolodvorska 39, kot prodajalcem, in Leopoldom Vičičem, Šmartinska 17, Ljubljana, kot kupcem, in – darilne pogodbe, z dne 15. 1. 1992, sklenjene med Leopoldom Vičičem, Ljubljana, Šmartinska 17, kot darovalcem, ter Leopoldino Arh, Kosova 7, Ljubljana, in Marjanom Vičičem, Ljubljana, Cesta španskih borcev 17, kot obdarjencema, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 5, v 2. nadstropju bloka Šmartinska cesta 17, Ljubljana, v izmeri 64,15 m2, ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano v vl. 2492/5, k.o. Tabor. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 4. 2011