Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 185/2011 Ob-2717/11 , Stran 937
Št. 185/2011 Ob-2717/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni projektni razpis
za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev v stanovanjih v Berlinu, na Dunaju, v Londonu, New Yorku in Parizu, ki jih bo v letu 2011 in 2012 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-BE-DU-LO-NY-PA-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa obsega dva sklopa: 1.1. Zbiranje predlogov za bivanje in realizacijo projektov slovenskih kulturnih ustvarjalcev na Dunaju in v Parizu v obdobju enajstih mesecev med 1. 10. 2011 in 31. 12. 2012 ter v Berlinu, Londonu in New Yorku v obdobju devetih mesecev med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012; financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so vezani na uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških stanovanj na Dunaju, v Berlinu, Londonu, New Yorku in Parizu ter povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje za pot do kraja umetniškega stanovanja in nazaj za Berlin v višini največ 250 €, Dunaj v višini največ 150 €, za London v višini največ 250 €, za New York v višini največ 850 € in za Pariz v višini največ 250 €. 1.2. Zbiranje predlogov za bivanje in pripravo novih projektov že uveljavljenih slovenskih kulturnih ustvarjalcev na Dunaju in v Parizu v obdobju štirih mesecev med 1. 10. 2011 in 31. 12. 2012 ter v Berlinu, Londonu in New Yorku v obdobju treh mesecev med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012; financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so vezani na uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških stanovanj v Berlinu, na Dunaju, v Londonu, New Yorku in Parizu ter povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje za pot do kraja umetniškega stanovanja in nazaj za Berlin v višini največ 250 €, za Dunaj v višini največ 150 €, za London v višini največ 250 €, za New York v višini največ 850 € in za Pariz v višini največ 250 €. 2. Razpisna področja: 2.1. Razpis je namenjen vsem fizičnim osebam, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in realizacija oziroma bivanje in priprava novih projektov v umetniških stanovanjih na Dunaju ali v Parizu v obdobju med 1. 10. 2011 in 31. 12. 2012 ter v Berlinu ali Londonu ali New Yorku med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012. 2.2. Vsak prijavitelj bo lahko bival v stanovanju v terminu, kot bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju med prijaviteljem in ministrstvom, ki jo prijavitelj sklene z ministrstvom pred odhodom. 3. Razpisni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki ustvarjajo na enem izmed v 2.1. točki razpisa naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji; – da niso koristili umetniškega stanovanja v Berlinu v letih 2009, 2010 in 2011; – da niso koristili umetniškega stanovanja v Londonu v letih 2009, 2010 in 2011; – da niso koristili umetniškega stanovanja v New Yorku v letih 2009, 2010 in 2011; – da niso prejemniki delovnih štipendij Ministrstva za kulturo v letih 2011 in 2012; – da niso prejemniki štipendij ali šolnin s strani Ministrstva za kulturo v letih 2011 in 2012; – da niso prejemniki delovne štipendije Javne agencije za knjigo RS v letih 2011 in 2012; – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva za kulturo, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov; – da se prijavijo za bivanje v okviru le enega sklopa predmeta razpisa iz točke 1; – da se prijavijo za bivanje v samo enem izmed petih stanovanj; – da se niso odpovedali že potrjenemu bivanju in delovanju v enem izmed stanovanj v letih 2009, 2010 in 2011 zaradi neobjektivnih okoliščin. 3.1. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, če se prijavitelj prijavi za bivanje in delovanje v več kot enem stanovanju, se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neupravičene osebe). V primeru, če se prijavitelj prijavi na oba sklopa razpisnih področij, se obe vlogi prijavitelja zavržeta iz razloga neizpolnjevanja razpisnih pogojev (kot neupravičene osebe). 4. Pojasnila o uporabi stanovanja: Prijavitelji morajo uporabljati stanovanje v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju, sklenjeno med prijaviteljem in Ministrstvom za kulturo, ki jo prijavitelj podpiše pred odhodom. Prijavitelj se s pogodbo zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške in povrnil tudi plačilo najemnine stanovanja za čas, ko je v njem bival in deloval. V nasprotnem primeru se ne bo smel prijaviti na nobenega izmed razpisov ministrstva v prihodnjih petih letih. 4.1. Po prejemu odločbe o izbiri za bivanje in delovanje v stanovanjih v Berlinu, na Dunaju, v Londonu, New Yorku in Parizu mora vsak izbrani prijavitelj ministrstvo pisno obvestiti o svojem odhodu najmanj 30 dni pred pričetkom bivanja v stanovanju. Če tega ne bo upošteval, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za bivanje v stanovanju. 4.2. Posamezni prijavitelj lahko v stanovanju biva in deluje največ 2 meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko več prijaviteljev zaprosi za isti termin, samo določi termine bivanja. 4.3. Ker je bivanje in delovanje v umetniških stanovanjih Ministrstva za kulturo RS namenjeno intenzivni ustvarjalnosti, smejo z izbranimi prijavitelji v stanovanjih v Berlinu, na Dunaju, v Londonu, New Yorku in Parizu bivati druge osebe le pod pogojem, da je iz prijave razvidno, da je druga oseba aktivno vključena v realizacijo prijavljenega projekta. Izbrani prijavitelj mora vsaj 14 dni pred odhodom v Berlin ali na Dunaj ali v London ali New York ali Pariz pridobiti pisno soglasje Ministrstva za kulturo za bivanje te osebe v izbranem umetniškem stanovanju. 5. Razpisni kriteriji: Prijavljene vloge bodo presojane s stališča kvalitete na podlagi naslednjih razpisnih kriterijev: 5.1. Kriteriji za zbiranje predlogov za bivanje in realizacijo projektov pod točko 1.1.: Splošni razpisni kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 55): – kakovost dosedanjega dela prijavitelja na umetniškem področju, za katerega je podana vloga (0-30 točk), – odmevnost dosedanjega dela prijavitelja na umetniškem področju, za katerega je podana vloga, v strokovni javnosti (0-15 točk), – reference prijavitelja na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0-10 točk). Prednostni kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 45): – predstavitev konkretnega projekta (0-25 točk), – predvidena realizacija projekta v izbranem mestu in možnost vključevanja projekta v širši mednarodni kulturni prostor (0-20 točk). 5.2. Kriteriji za zbiranje predlogov za bivanje in pripravo novih projektov pod točko 1.2.: Kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 100): – kakovost dosedanjega umetniškega dela prijavitelja (0-70 točk), – odmevnost dosedanjega umetniškega dela prijavitelja v strokovni javnosti (0-10 točk), – predstavitev zasnove novih projektov (0-10 točk), – reference prijavitelja na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0-10 točk). 5.3. Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta z razpisnimi kriteriji je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Povzetek načina ocenjevanja: Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani so lahko tisti projekti, ki v skupnem seštevku točk splošnih in prednostnih kriterijev prejmejo 70 točk in več. Izmed projektov, ki bodo prejeli 70 točk in več, bodo izbrani tisti projekti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni najvišje. Če za predmet razpisa pod točko 1.2. (bivanje in priprava novih projektov že uveljavljenih slovenskih kulturnih ustvarjalcev) ni izbrano toliko prijaviteljev, kot bi jih zapolnilo obdobje treh mesecev, se lahko za toliko, kot ostane prostih mesecev v posameznem stanovanju, poveča število prijaviteljev iz točke 1.1. razpisa (bivanje in realizacija projektov). Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo in delujejo v stanovanju, če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin (smrt v družini, bolezen, odpoved projekta s strani pravnega partnerja v tujini) ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. Če umetnik ne poda objektivnih okoliščin, se v naslednjih treh letih ne bo mogel prijaviti na razpis ministrstva za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev v stanovanjih na Dunaju, v Berlinu, Londonu, New Yorku in Parizu. 7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR-BE-DU-LO-NY-PA-2012 znaša v letu 2011 32.600 € in v letu 2012 167.000,00 €. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011, dodeljena proračunska sredstva za leto 2012 pa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določajo vsakokrat veljavni predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 9. Razpisni rok: razpis se prične 22. 4. 2011 in se zaključi 31. 5. 2011. 10. Razpisna dokumentacija: 10.1. Razpisna dokumentacija za bivanje in realizacijo projektov obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1A (osnovni podatki prijavitelja, prijava za bivanje in delovanje, natančen načrt bivanja v izbranem kraju z opredelitvijo vizij ustvarjalnega dela v predlaganem časovnem obdobju s posebnim poudarkom na promociji lastne oziroma slovenske ustvarjalnosti; življenjepis prijavitelja; reference) z obveznimi prilogami (uradno dokazilo (vabilo ali potrdilo) o sodelovanju s strokovno ali umetniško ustanovo ali drugim pravnim partnerjem z umetniškega področja, za katerega je podana vloga pri v vlogi navedenem projektu in v z vlogo določenem terminu v izbranem mestu, s katero namerava prijavitelj še posebej intenzivno sodelovati; reference), – prijavni obrazec 2 z izjavami prijavitelja, – ocenjevalni list 1A. Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1A, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1A, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2. 10.2. Razpisna dokumentacija za bivanje in pripravo novih projektov obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1B (osnovni podatki prijavitelja, prijava za bivanje in delovanje, načrt bivanja v izbranem kraju z opredelitvijo vizije novih umetniških projektov s posebnim poudarkom na promociji lastne oziroma slovenske ustvarjalnosti; življenjepis prijavitelja; reference) z obveznimi prilogami (reference), – prijavni obrazec 2 z izjavami prijavitelja, – ocenjevalni list 1B. Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1B, – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1B, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2. 10.3. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni. 11. Vpogled v razpisno dokumentacijo Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba mora biti obvezno označena, da je razvidno, na katero vlogo se nanaša. 12.1. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 31. 5. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-BE-DU-LO-NY-PA-2012 ter navedbo kraja bivanja, za katerega se prijavljajo. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja oziroma prijaviteljev: ime in priimek ter stalni naslov. 12.2. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne. 12.3. Oddaja vloge pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije ter se strinja z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa. 13. Izločitev vlog Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki se bo začelo 2. 6. 2011, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 13.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 5. 2011, oziroma do tega dne ni bila predložena v glavni pisarni ministrstva. 13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpisni rok prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. 13.3. Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, ki ne izpolnjuje v javnem razpisu določenih pogojev oziroma katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. 14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Katja Ravšl Debeljak, e-pošta: katja.ravsl-debeljak@gov.si, tel. 01/369-59-06. 14.1. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo predvidoma v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 2. 6. 2011. 15.1. Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določata Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 15.2. V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanj, ki so predmet razpisa, se stanovanja ne dodelijo.
Ministrstvo za kulturo