Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 5680/2010 Os-2680/11 , Stran 999
Dn 5680/2010 Os-2680/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke Renčelj, Mucherjeva 6, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 17.E, vpisani v vl. št. 2044/17, k.o. Ježica, dne 25. 3. 2011, pod opr. št. Dn 5680/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. L-2088, bv/ga z dne 30. 6. 1976, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem „Stavbenik“, n. sol. o. Koper, Gradbena operativa Ljubljana n.sol.o., kot prodajalcem, in Munirjem Abdićem, takrat stanujočim Cesta na Brod 2, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 17, tip 101, v 3. nadstropju lamele 6, v izmeri ca. 38,94 m2, na naslovu Glinškova ploščad 6, Ljubljana, sedaj z ident. št. 17.E, vpisan v vl. št. 2044/17, k.o. Ježica. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 7. 4. 2011