Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1424. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2010, stran 4029.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člen Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2011(0103)-5
Dolenjske Toplice, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost