Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1457. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2010, stran 4064.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 7. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2010 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2010 po področjih proračunske porabe. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
                            (v EUR)
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)      4.120.117
II.   Skupaj odhodki (40+41+42+43)        4.046.112
III.  Proračunski presežek (I. – II.)        74.005
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)        7.929
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442+443)             500
VI.   Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV. – V.)         7.429
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                 0
VIII.  Odplačila dolga (550)             41.821
IX.   Povečanje sredstev na računih (I. + IV.
    + VII. – II. – V. – VIII.)           39.613
X.   Neto zadolževanje (VII. – VIII.)       –41.821
XI.   Neto financiranje (VI. + X. – IX.)      –74.005
XII.  Stanje sredstev na računu dne 31. 12.
    2010                     296.304
    (del 9009 Splošni sklad za drugo)
4. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2010–2013, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.
Št. 410-0001/2011
Rogatec, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.