Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2639/11 , Stran 983
Ob-2639/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, uprava sklicuje
16. sejo skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur Podgrad,
ki bo v sredo, dne 1. 6. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti vabljenega notarja ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Danilo Grilj, za preštevalki glasov se izvolita Viviana Kavčič in Sonja Šlosar. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepov: 1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2010 znaša 5.113.014,52 EUR. Bilančni dobiček se uporabi tako, da se: – del dobička uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 607.224,60 EUR (po 0,90 EUR na delnico), – preostali del dobička v višini 4.505.789,92 EUR ostane nerazporejen. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 6. 6. 2011. Družba bo dividende izplačala najpozneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. 2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2010. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko družbo PRO REVIZIJA d.o.o. Postojna. 5. Seznanitev s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe: www.plama-pur.si. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe: www.plama-pur.si. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@plama-pur.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@plama-pur.si. Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba razpolaga z 12.104 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji glasovalno pravico uresničevali brez upoštevanja lastnih delnic. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 28. 5. 2011, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 28. 5. 2011. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 13. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Plama-pur d.d. Podgrad Radoš Gregorčič direktor družbe