Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1483. Popravek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2010, stran 4120.

P o p r a v e k
V zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 27-3617/2011 z dne 13. 4. 2011, se v 2. členu pri A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
– pri I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78), briše znesek 1.628.848 in se nadomesti z zneskom 1.627.719
– pri TEKOČI ODHODKI (70+71), briše znesek 1.490.397 in se nadomesti z zneskom 1.489.268
– pri 70 DAVČNI PRIHODKI, briše znesek 1.180.718 in se nadomesti z zneskom 1.179.717
– pri 704 Domači davki na blago in storitve, briše znesek 29.692 in se nadomesti z zneskom 28.691
– pri 71 NEDAVČNI PRIHODKI, briše znesek 309.680 in se nadomesti z zneskom 309.552
– pri 714 Drugi nedavčni prihodki, briše znesek 249.763 in se nadomesti z zneskom 249.635
– pri III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ), briše znesek –18.955 in se nadomesti z –20.084
– pri III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREH PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI), briše znesek –3.675 in se nadomesti z –4.803
– pri III/2. TEKOČI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI), briše 296.429 in se nadomesti z zneskom 295.300
– C. RAČUN FINANCIRANJA: – pri IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.), briše znesek 8.522 in se nadomesti z 7.393.
Št. 410-0001/2011-15
Kuzma, dne 15. aprila 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.