Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1444. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2010, stran 4047.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 4. seji dne 12. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2010 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2010.
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Konto  |Opis                  |  Realizacija|
|    |                    |     2010|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  18.730.367|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  13.191.353|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  10.113.442|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |   8.315.375|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |   1.420.700|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |    377.366|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|   3.077.912|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   2.261.001|
|    |PREMOŽENJA               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |     5.751|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 DENARNE KAZNI           |    59.307|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    87.493|
|    |STORITEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |    664.359|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |    142.832|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |    45.317|
|    |SREDSTEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |    97.515|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |    13.015|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    13.015|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |7300 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    13.015|
|    |ZA TEKOČO PORABO            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   5.383.166|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |    881.033|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   4.502.133|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |       |
|    |EVROPSKE UNIJE             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  21.100.322|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |   5.927.048|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   1.027.123|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |    163.642|
|    |VARNOST                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   4.564.056|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    112.226|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |    60.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |   5.130.641|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |    400.732|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   2.809.855|
|    |GOSPODINJSTVOM             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN|    815.372|
|    |USTANOVAM               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   1.104.682|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   9.783.475|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |   9.783.475|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |    259.158|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFER       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |    234.980|
|    |FIZ. OSEBAM              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    24.177|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –2.369.955|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ   |       |
|    |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)     |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    517.500|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |    517.500|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   –517.500|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |       |
|    |V.)                  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  –2.887.455|
|    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO    |       |
|    |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – |       |
|    |(II. + V.)               |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)        |   2.950.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   2.950.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)       |    262.909|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |    262.909|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |   2.687.091|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   –200.365|
|    |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –|       |
|    |(II.+V.+IX.)              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |     4.174|
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-326/2010
Postojna, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.