Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 41989/2010 Os-2733/11 , Stran 1000
Dn 41989/2010 Os-2733/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke Bitenc, Ulica Malči Beličeve 50, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, ident št. 143.E in 144.E, v podl. št. 2827/73, k.o. Bežigrad, dne 24. 3. 2011, pod opr. št. Dn 41989/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe, neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad (kot prodajalko) in Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje (kot kupcem), za nepremičnini, ident št. 143.E in 144.E, v podl. št. 2827/73, k.o. Bežigrad, – pogodbe, št. 177/66, z dne 28. 6. 1966, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem) in Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnini, ident št. 143.E in 144.E, v podvl. št. 2827/73, k.o. Bežigrad, – kupoprodajne pogodbe, št. 268/10-71, z dne 24. 12. 1970, sklenjene med Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana (kot prodajalcem) in Grimšičar Antonom, Glavarjeva 12, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnini, ident št. 143.E in 144.E, v podvl. št. 2827/73, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 4. 2011