Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1427. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POH51-2 Podvrh – počitniški objekti, stran 4034.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Poljane sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja POH51-2 Podvrh – počitniški objekti
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) Občine Gorenja vas - Poljane se za območje urejanja POH51-2 Podvrh – počitniški objekti predvideva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). Območje OPPN je skladno s podrobnejšo namensko rabo namenjeno stanovanjem za posebne namene (SP). Območja počitniških objektov (SP) so namenjena sekundarnemu bivanju.
Razlogi za pripravo:
– novogradnja treh počitniških objektov.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10 in 22/11) in vse zakonodaje in predpisov s področja urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN bo izdelan za parcele št.: 213/4, 213/8 in 213/9, vse k.o. Podvrh.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Poljane;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njegovih posebnih faz so naslednji:
+---------------------------------+----------------+------------+
|Faza               |Nosilec     |Rok     |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Sklep o začetku priprave akta  |Občina, župan  |April 2011 |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Priprava strokovnih podlag in  |Načrtovalec   |30 dni   |
|osnutka akta           |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora |Občina     |30 dni   |
|za pridobitev smernic      |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Analiza smernic in izdelava   |Načrtovalec   |15 dni   |
|dopolnjenega osnutka akta    |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Javno naznanilo o javni     |Občina     |7 dni pred |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |        |pričetkom  |
|dopolnjenega osnutka akta;    |        |razgrnitve |
|objava v svetovnem spletu in na |        |      |
|krajevno običajen način     |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Javna razgrnitev in javna    |Občina     |30 dni   |
|obravnava dopolnjenega osnutka  |        |      |
|akta               |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Priprava stališč do pripomb in  |Načrtovalec,  | 7 dni   |
|predlogov z javne razgrnitve in |občina, župan  |      |
|javne obravnave         |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Priprava dopolnjenega predloga  |Načrtovalec   |15 dni   |
|glede na sprejeta stališča do  |        |      |
|pripomb in predlogov       |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Priprava gradiva za pridobitev  |Načrtovalec   |7 dni    |
|mnenj              |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Vloga za mnenja k predlogu akta |Občina     |7 dni    |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev   |Občina     |30 dni   |
|urejanja prostora k predlogu   |        |      |
|akta               |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Priprava usklajenega predloga  |Načrtovalec   |30 dni   |
|akta               |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Obravnava in sprejem predloga  |Občinski svet  |Odvisno od |
|odloka na občinskem svetu    |        |zasedanja  |
|                 |        |občinskega |
|                 |        |sveta    |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Objava odloka v uradnem listu  |Občina     |10 dni   |
+---------------------------------+----------------+------------+
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za njegovo izdelavo zagotovi investitor.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi so:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo okolja;
3. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj;
5. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
6. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj;
7. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 6, 1000 Ljubljana;
9. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucijsko omrežje, Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
10. Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi v postopku.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-01/2011-01
Gorenja vas, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.