Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1416. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalu plačilnih institucij, stran 4013.

Na podlagi 58. člena, v povezavi s 137.c in 174. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10 in 9/11) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalu plačilnih institucij
1. člen
V prvem odstavku 4. člena Sklepa o kapitalu plačilnih institucij (Uradni list RS, št. 73/09, v nadaljevanju: Sklep), se na koncu točke (b) pika nadomesti s podpičjem in se doda nova (c) točka, ki se glasi:
»(c) vsota prednostnih nekumulativnih delnic in kapitalskih rezerv, povezanih s prednostnimi nekumulativnimi delnicami, ne sme presegati 35% temeljnega kapitala.«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena Sklepa se točka (a) spremeni tako, da se glasi:
»(a) vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve iz 6. člena tega sklepa v obsegu, ki zagotavlja upoštevanje omejitve iz točke (c) prvega odstavka 4. člena tega sklepa;«
3. člen
(1) V točki (a), (b) in (c) drugega odstavka 11. člena Sklepa se črta besedilo »druge plačilne«, besedilo »ali investicijska podjetja« v ustreznem sklonu pa se nadomesti z besedilom »ali družbe za upravljanje« v ustreznem sklonu.
(2) V točki (d) in (e) drugega odstavka 11. člena Sklepa se za besedo »pozavarovalnicah«, v ustreznem sklonu, besede »in« oziroma »ali« nadomestijo z vejico, za besedami »pokojninskih družbah«, v ustreznem sklonu, pa se dodajo besede »in zavarovalnih holdingih«, v ustreznem sklonu.
4. člen
Obrazec KPI 1 se nadomesti z novim obrazcem KPI 1, ki je priloga tega sklepa.
5. člen
V naslovu 6. poglavja Sklepa se doda besedilo »IN DRUŽBE ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA«.
6. člen
14. člen Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Določila tega sklepa se v skladu s šestim odstavkom 137.c člena ZPlaSS in petim odstavkom 174. člena ZPlaSS smiselno uporabljajo tudi za družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja oziroma storitev upravljanja plačilnega sistema.
(2) Družba za izdajo elektronskega denarja, ki poleg storitev izdajanja elektronskega denarja opravlja tudi plačilne storitve, ki niso povezane z izdajo elektronskega denarja, mora z upoštevanjem šestega odstavka 137.c člena v povezavi z drugo točko 55. člena ZPlaSS izračunavati in spremljati kapital ter poročati Banki Slovenije v smislu 12. člena tega sklepa ločeno za dejavnost izdajanja elektronskega denarja ter za dejavnost plačilnih storitev, ki niso povezane z izdajo elektronskega denarja.«
7. člen
Ta sklep začne veljati 30. 4. 2011.
Ljubljana, dne 18. aprila 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost