Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1478. Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji, stran 4114.

Na podlagi 8. in 20. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja metode inšpekcijskega nadzora (v nadaljnjem besedilu: nadzor), ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 513/2010 z dne 15. junija 2010 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo kvot od tržnega leta 2010/2011 dalje v sektorju sladkorja (UL L št. 150 z dne 16. 6. 2010, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (UL L št. 350 z dne 31. 12. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 816/2010 z dne 16. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 o določitvi izvedbenih pravil za Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (UL L št. 245 z dne 17. 9. 2010, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1580/2007/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. maloprodaja je trgovina na drobno in pomeni nakupovanje svežega sadja in zelenjave ter nadaljnja prodaja tega svežega sadja in zelenjave končnemu potrošniku v prodajalnah, iz skladišč prodajaln, v kioskih in na prodajnih stojnicah ter v drugih oblikah prodaje končnemu potrošniku;
2. serija je količina svežega sadja in zelenjave, ki ima ob pregledu na enem mestu enake značilnosti glede:
– pakirnice ali odpremnika (v nadaljnjem besedilu: pakirni center),
– države porekla,
– vrste svežega sadja in zelenjave,
– razreda svežega sadja in zelenjave,
– velikosti (če sta sveže sadje in zelenjava razvrščena po velikosti),
– sorte ali komercialnega tipa v skladu z določbami tržnega standarda,
– vrste pakiranja in predstavitve;
3. pakirano sadje in zelenjava predstavljata del serije ali serijo svežega sadja in zelenjave v enotah pakiranja pridelovalca ali pakirnega centra;
4. predpakirano sveže sadje in zelenjava sta sveže sadje in zelenjava v embalaži, v katero je pakirano, preden je dano v promet ne glede na to, ali jih ta embalaža v celoti ali delno obdaja, vendar v vsakem primeru na takšen način, da vsebine ni mogoče spremeniti brez odprtja ali spremembe embalaže;
5. nepakirano sveže sadje in zelenjava sta sadje in zelenjava, ki nista pakirana, lahko pa sta preložena v embalažo majhnih dimenzij (npr. zaboji, kartoni ipd.) v prostorih trgovine;
6. sveže sadje in zelenjava v razsutem stanju sta nepakirano sadje in zelenjava, ki sta na prodajnem mestu v embalaži velikih dimenzij (npr. paletni zaboji);
7. vzorčenje je postopek jemanja osnovnih vzorcev ter oblikovanje velikega vzorca in zmanjšanega vzorca za ocenjevanje kakovosti;
8. osnovni vzorec je:
– v primeru predpakiranega svežega sadja in zelenjave enota pakiranja, vzeta iz naključno izbranega mesta v seriji,
– v primeru pakiranega oziroma nepakiranega svežega sadja in zelenjave količina, vzeta iz naključno izbranega mesta v seriji,
– v primeru svežega sadja in zelenjave v razsutem stanju količina, vzeta iz naključno izbranega mesta v seriji;
9. velik vzorec predstavljajo združeni in dobro premešani osnovni vzorci, vzeti iz serije, katerih količina omogoča oceno serije;
10. zmanjšan vzorec je količina svežega sadja in zelenjave, vzeta iz velikega vzorca, katerega velikost omogoča oceno posameznih parametrov serije. Iz velikega vzorca se lahko vzame več zmanjšanih vzorcev;
11. tržni standard je standard, oblikovan v skladu s 113. členom Uredbe 1234/2007/ES (v nadaljnjem besedilu: tržni standard).
3. člen
(označevanje)
(1) Vsaka enota predpakirnega sadja in zelenjave je tudi prodajna enota in mora biti označena v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje predpakiranih živil, in v skladu z ustreznim tržnim standardom. Če je posamezen plod ali zelo majhna količina sadja ali zelenjave zavita v folijo za ohranjanje svežine oziroma za zaščito lomljivih pridelkov, se to ne šteje za predpakirano sveže sadje ali zelenjavo.
(2) Na prodajnem mestu morata biti nepakirano sadje in zelenjava označena v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje živil, ki niso predpakirana, in v skladu z ustreznim tržnim standardom.
(3) Na prodajnem mestu morata biti sveže sadje in zelenjava v razsutem stanju označena kot nepakirano sveže sadje in zelenjava in v skladu z ustreznim tržnim standardom.
(4) Enota pakiranja pridelovalca ali pakirnega centra mora biti označena v skladu z ustreznim tržnim standardom.
4. člen
(preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave)
(1) Inšpektor, pristojen za kakovost živil (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), izvaja preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s predpisanimi tržnimi standardi za sveže sadje in zelenjavo s pregledom serije svežega sadja in zelenjave, njihovega pakiranja in označitve v maloprodaji.
(2) Inšpektor odvzame osnovne vzorce na naključno izbranih mestih v seriji, kjer to ni mogoče, pa se odvzemno mesto izbere naključno iz dosegljivega oziroma dostopnega dela serije. Število in velikost osnovnih vzorcev se določita glede na vrsto pakiranja in količino svežega sadja in zelenjave v seriji v skladu s tabelami 1, 2 in 3 iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Iz osnovnih vzorcev se z združevanjem in premešanjem oblikuje velik vzorec, ki se uporabi za ugotavljanje parametrov kakovosti po ustreznih tržnih standardih. Velik vzorec, vzet v maloprodaji, mora vsebovati količine plodov za pregled serije v skladu s tabelo 1, 2 in 3 iz priloge.
(4) Zahteve o stopnji razvoja oziroma zrelosti ali o prisotnosti oziroma odsotnosti notranjih pomanjkljivosti, določene s tržnimi standardi, se preverijo na podlagi zmanjšanih vzorcev.
(5) Zmanjšani vzorec se uporablja zlasti za nadzor, pri katerem se uničita sveže sadje in zelenjava in bi to pomenilo velik izpad dohodka pri trženju svežega sadja in zelenjave.
(6) Velikost zmanjšanega vzorca se omeji na najmanjšo količino, ki je nujna za oceno posameznih parametrov serije. Če se ugotovi ali predvideva pomanjkljivosti, velikost zmanjšanega vzorca ne sme biti manjša kot 20 odstotkov velikosti velikega vzorca, ki je bil najprej vzet za pregled.
(7) Pregledi izenačenosti, minimalnih zahtev, kakovostnih razredov in velikosti se opravijo le na podlagi velikega vzorca.
(8) Če med pregledom ni mogoče razlikovati med različnimi serijami, se lahko več serij v prometu obravnava kot ena serija, če so serije med seboj enake glede vrste svežega sadja in zelenjave, sorte ali komercialnega tipa, razreda, pakirnega centra in države porekla.
5. člen
(nadzor svežega sadja in zelenjave)
(1) Pri nadzoru se morata sveže sadje in zelenjava v celoti vzeti iz njune enote pakiranja, razen če inšpektor ugotovi, da vrsta pakiranja in oblika predstavitve dopuščata pregled brez razpakiranja svežega sadja in zelenjave.
(2) Zahteve o stopnji razvoja oziroma zrelosti se preverijo z uporabo instrumentov in metod, ki so določene v tržnih standardih.
(3) Poškodovane ali nepopolne enote pakiranja pakiranega in predpakiranega svežega sadja in zelenjave se ne uporabijo kot del osnovnega vzorca.
(4) Če inšpektor opravlja vzorčenje svežega sadja in zelenjave, ki se daje v promet v majhnih količinah, tako da po številu ali količini ne zadostuje velikemu vzorcu, pregleda takšno sveže sadje in zelenjavo v celoti, kar predstavlja en osnovni vzorec.
(5) Kadar inšpektor pri nadzoru ugotovi pomanjkljivosti, s pomočjo števila oziroma mase določi ustrezen odstotek svežega sadja oziroma zelenjave, ki ni usklajen s tržnim standardom.
(6) Če inšpektor po opravljenem pregledu ugotovi, da ne more sprejeti odločitve, lahko opravi še en pregled in se odloči šele na podlagi obeh opravljenih pregledov.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji (Uradni list RS, št. 33/06).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-394/2010
Ljubljana, dne 22. aprila 2011
EVA 2010-2311-0070
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano