Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1462. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, stran 4068.

Na podlagi 57. člena, tretjega odstavka 97. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter- Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve LN
Območje, ki ga ureja lokacijski načrt Smete v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05) – v nadaljevanju: LN – je komunalno opremljeno in deloma že izgrajeno. V obstoječi skladiščno-poslovni objekt na parceli št. 9109/3, k. o. Šempeter želi investitor, družba BOR d.o.o. Nova Gorica, umestiti proizvodno linijo za izdelavo papirnate izolacije iz starega odpadnega papirja. Izolacija se bo uporabljala kot toplotni izolator za stavbe.
Določila veljavnega LN na območju LN ne omogočajo gradnje objektov za take vrste proizvodnje, saj je proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona v tekstu LN navedena kot ena izmed dejavnosti, katerih umeščanje na območje LN ni dovoljeno.
Na podlagi podatkov investitorja občina meni, da bi bilo umeščanje opisane proizvodnje v obstoječi objekt smiselno in za okolico neškodljivo oziroma nemoteče. Od časa sprejema LN se je spremenila tudi standardna klasifikacija dejavnosti, zato je ob spremembi zaradi umeščanja proizvodnje izolacije iz papirja smiselno ažurirati vse navedbe v poglavju »Dejavnosti«.
V tekst LN je potrebno dodati tudi določila za spremembo namembnosti ter rekonstrukcije že zgrajenih objektov ter tekst LN uskladiti z veljavno zakonodajo o vrstah objektov glede na zahtevnost.
Predmet sprememb in dopolnitev LN so naslednje spremembe in dopolnitve tekstualnega dela LN:
– besedilo z naslovom »Dejavnosti« v podpoglavju »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo«;
– uskladitev besedila z naslovom »Enostavni in pomožni objekti« v podpoglavju »1.3.3 z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08);
– nov tekst v poglavju »1.8« Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje LN«, in sicer za potrebe opredelitve pogojev za spremembe namembnosti ter rekonstrukcij obstoječih objektov.
2. Območje
Spremembe in dopolnitve LN ne vplivajo na območje urejanja LN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev LN je predvidena v aprilu oziroma maju 2011, priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev LN ter obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev LN v juniju 2011.
Predvidene spremembe in dopolnitve ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato bo na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju občina postopek sprejema sprememb in dopolnitev vodila po skrajšanem postopku.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Objekt na parceli št. 9109/3, k. o. Šempeter je že zgrajen, zaradi nove namembnosti ne bo potrebno zgraditi dodatnih infrastrukturnih priključkov, zunanja ureditev objekta ne bo spremenjena. Ažuriranje navedb dejavnosti in dodana določila za posege na obstoječih objektih ne bodo vplivala na zasnovo območja. Zato smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora niso potrebne.
Pridobljena bo odločba o potrebnosti oziroma nepotrebnosti celovite presoje vpliva sprememb in dopolnitev LN na okolje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev LN in morebitno zahtevanega okoljskega poročila prevzame investitor predlaganega posega, ki je predmet sprememb in dopolnitev LN, to je družba Bor d.o.o. Nova Gorica.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35004-4/2011-1
Šempeter pri Gorici, dne 11. aprila 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.