Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 331-3/2011 Ob-2642/11 , Stran 948
Št. 331-3/2011 Ob-2642/11
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61-2615/2008) objavlja:
razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Mestni občini Celje za leto 2011
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE. II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Mestne občine Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2011, v višini 20.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50% investicije. DDV ni predmet sofinanciranja. 2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo: fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji na območju Mestne občine Celje. 3. Pogoji: – čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07), – čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav na (Uradni list RS, 98/07), – čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se bo v naslednjih dveh letih izvedla izgradnja kanalizacije – informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod – kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje, – objekt za katerega se bo ali se je nabavila v letu 2011 čistilna naprava mora biti legalen, – mala čistilna naprava se je ali se bo vgradila v letu 2011, – obvezna priloga vlogi je predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu, – v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi. III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si), rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi. IV. Rok in način prijave Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje. Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, do 23. 5. 2011. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis male čistilne naprave 2011«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane. V. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 26. 5. 2011. Vloge bo komisija obravnavala do 27. 5. 2011. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. V primeru, da bo razpisanih sredstev manj kot sredstev zahtevanih v vlogah, bodo imele prednost vloge, ki so prispele prej. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani odločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu računov) o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od obravnave predloženih dokazil. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. v mesecu. Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila o plačilu računov, dokazila o opravljenih prvih meritvah) se morajo predložiti najkasneje do 30. 10. 2011. VI. Nadzor in sankcije Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje