Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1432. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2010, stran 4038.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 4. seji dne 7. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2010, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Horjul za leto 2010 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
+--------+------------------------------------------+-----------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                          | leta 2010|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2,405.767|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2,299.685|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 1,935.818|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1,628.561|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  274.489|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   32.768|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  363.867|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  108.227|
|    |od premoženja               |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   1.335|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |712 Denarne kazni             |   44.847|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  209.458|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   10.920|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. |   10.920|
|    |dolg. sredstev              |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |   95.162|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   95.162|
|    |javno-finančnih institucij        |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2,028.117|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  667.766|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  137.285|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   22.010|
|    |varnost                  |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  473.721|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   34.750|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  707.251|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije              |   6.499|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  534.394|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   44.743|
|    |in ustanovam               |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  121.615|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  537.509|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  537.509|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  115.591|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi neprof. org., |   83.764|
|    |javnim podjetjem             |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi pror.     |   31.827|
|    |uporabnikom                |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)(PRORAČUNSKI |  377.650|
|    |PRESEŽEK)                 |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.    |     0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila             |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |     0|
|    |in naložb                 |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0|
|    |privatizacije               |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v   |     0|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA              |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  377.650|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)     |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |     0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  377.650|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      |
|    |DNE 31. 12. 2010             |      |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo        |  377.650|
+--------+------------------------------------------+-----------+
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2010 1.711.328,95.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 1,645.586,47 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2011 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2010 in 2011.
Kot namenska sredstva se iz leta 2010 prenašajo sredstva požarne takse v višini 388,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 91.954,06 EUR in sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 20.796,79 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 znaša 0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2010 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2011-3
Horjul, dne 8. aprila 2011
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.