Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2705/11 , Stran 975
Ob-2705/11
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju državne in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč znotraj Lokacijskega načrta Zora za individualno stanovanjsko gradnjo z obveznostjo komunalne ureditve za Lokacijski načrt Zora v Dobrni
1. Ime in sedež: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 2. Predmet prodaje: nezazidana stavbna zemljišča, v izključni lasti Občine Dobrna, ki se nahajajo znotraj lokacijskega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo Zora v Dobrni, in sicer parc. št. 1826/23, velikosti 1206 m2, parc. št. 1826/21, v velikosti 764 m2, parc. št. 1826/20, v velikosti 773 m2, parc. št. 1826/19, v velikosti 649 m2, parc. št. 1826/17, v velikosti 727 m2, parc. št. 1826/15, v velikosti 708 m2, parc. št. 1826/14, v velikosti 645 m2, parc. št. 1826/13, v velikosti 552 m2, parc. št. 1826/12, v velikosti 581 m2, parc. št. 1826/16, v velikosti 860 m2, parc. št. 1813/10, v velikosti 931 m2, parc. št. 1813/12, v velikosti 168 m2, parc. št. 1813/14, v velikosti 1008 m2, parc. št. 1813/13, v velikosti 1207 m2, vse k.o. Dobrna, v skupni velikosti 10.779 m2, z obveznostjo kupca kompletno komunalno opremiti zemljišča za Lokacijski načrt Zora na lastne stroške, skladno s projektom PGD »Komunalna infrastruktura LN Zora«, št. 6K 10252, ki ga je izdelalo podjetje IEI, d.o.o., Maribor, marec 2011, ter skladno z LN Zora (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske pozidave za območje Zora, Uradni list RS, št. 35/07) ter slednjo brezplačno predati slednjo v lastništvo Občine Dobrna oziroma upravljavcem. 3. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin. 4. Drugi pogoji prodaje: zemljišča se prodajajo izključno kot celota ter v povezavi z javnim razpisom Občine Dobrna, objavljenim na portalu javnih naročil, Vrtec Dobrna. 5. Izklica cena za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 35,00 €/m2 brez DDV. Davek na dodano vrednost, po predpisani 20% stopnji, poravna kupec. Ob prijavi na javni razpis ponudniki vplačajo 10% varščino v višini 37.726,50 €, na račun Občine Dobrna, št. 01355-0100003171. V ceni za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča ni vračunan komunalni prispevek za stanovanjske objekte, ki ga investitor poravna Občini Dobrna pred izdajo gradbenega dovoljenja za stanovanjske objekte. Kupec plača kupnino po dinamiki, ki je navedena v javnem naročilu »Vrtec Dobrna«. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se kupcu izda ZK dovolilo, ki je podlaga za vpis lastninske pravice na kupljenih nepremičninah. 6. Ponudba mora biti predložena skladno s pogoji, navedenimi v javnem naročilu »Vrtec Dobrna«, ki je na voljo na spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si ter na portalu javnih naročil. 7. Rok oddaje ponudbe: ponudniki predložijo ponudbo skladno s pogoji, ki so navedeni v javnem naročilu »Vrtec Dobrna«. 8. Rok vezanosti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti minimalno 90 dni od datuma odpiranja ponudb. Odpiranje ponudb bo javno, skladno s pogoji, ki so navedeni v JN »Vrtec Dobrna«. 9. Vse informacije, pogoje, določila in obveznosti ponudnika o predmetu javnega zbiranja ponudb so na voljo na spletni strani Občine Dobrna, www.dobrna.si, ter na portalu javnih naročil, pod JN »Vrtec Dobrna«. 10. Besedilo javnega zbiranja je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Dobrna http://www.dobrna.si, ter na portalu javnih naročil pod JN »Vrtec Dobrna«.
Občina Dobrna