Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 2/11 Ob-2656/11 , Stran 984
Št. 2/11 Ob-2656/11
Skladno s 16. členom Statuta Factor banke d.d., sklicuje uprava Factor banke d.d., Tivolska 48, Ljubljana
17. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d.,
ki bo v torek, 24. maja 2011 ob 13. uri, na sedežu banke, Tivolska 48 v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. sprejme Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. 3. Predložitev letnega in konsolidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2010 ter o sprejetju Letnega in konsolidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina delničarjev se je seznanila z revidiranim letnim in konsolidiranim letnim poročilom Factor banke d.d. za leto 2010 ter s poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2010, s katerim skupščino tudi obvešča, da je dne 1. 4. 2011 sprejel Letno in konsolidirano letno poročilo Factor banke d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja. 4. Sklepanje o podelitvi razrešnice. Predlog sklepa: skupščina delničarjev podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje njuno delo v letu 2010 kot uspešno. 5. Predlog za razporeditev bilančnega dobička z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2010 v znesku = 2.560.775,83 EUR za naslednje namene: – za druge rezerve banke = 2.560.775,83 EUR. 6. Imenovanje revizorja banke za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2011 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. Predlagatelj sklepa pod točko 6 je nadzorni svet, pri ostalih sklepih pa uprava in nadzorni svet. Gradivo za vsako točko dnevnega reda skupščine s popolnim besedilom listin in predlogov z obrazložitvijo, bo posredovano delničarjem po pošti, na vpogled pa bo tudi v tajništvu uprave banke na Tivolski 48 v Ljubljani, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če so vpisani v knjigo delničarjev najpozneje do konca četrtega dne pred dnem skupščine, kar je najpozneje do 20. 5. 2011, in če so svojo udeležbo prijavili do vključno 20. 5. 2011, kar je najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna in predložena banki ter ostanejo shranjena pri njej. Verifikacija pooblastil se bo pričela 15 minut pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Factor banka d.d. Uprava banke