Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2676/11 , Stran 940
Ob-2676/11
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (OKO,Uradne objave, št. 14/03) in 11. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju (Uradni list RS, št. 122/07) objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2011 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost. Predmet tega razpisa ni dodeljevanje posojil za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji ...). II. Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR. III. Upravičenci: Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – prijavitelj mora biti mikro kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja s proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Za kmetijsko gospodarstvo se šteje kmetija, ki ni organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik; – naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva. Naložbe morajo izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali; – prijavitelj (mikro kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev; – prijavitelj mora imeti sedež kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba. Prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o namenski porabi posojila; – prijavitelj mora imeti najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK). Za potrebe tega razpisa se za 1ha primerljive kmetijske površine šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali – 8 ha gozdov. Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlogo. Do dodelitve posojila na podlagi tega razpisa niso upravičena kmetijska gospodarstva (kmetije): 1. ki se nahajajo izven območja občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju: sklad); 2. ki so pri skladu že prejela sredstva in katerih zapadle neplačane in nezapadle obveznosti iz prejetih posojil presegajo 67.200,00 EUR; 3. ki so v preteklosti že prejela sredstva in niso izpolnjevala finančnih obveznosti; 4. ki so v težavah; 5. za nakupe med povezanimi osebami(sorodstveno razmerje); 6. za naložbe za nadomestitev, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja narave proizvodnje ali tehnologije; 7. za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za najmanj 25%. IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila: Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na proizvodnjo kmetijskih proizvodov in sicer: – nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in drugi objekti za kmetijsko dejavnost ...), – nakup kmetijske opreme. Splošni stroški, kot so stroški pridobivanja projektne dokumentacije, dovoljenj, plačila storitev arhitektov, inženirjev, svetovalcev ... povezanih z naložbo se ne krijejo. Kot upravičeni stroški se upoštevajo le tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje sklepa javnega sklada, s katerim se posojilo odobri. Povračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 3 mesece od dneva sklenitve posojilne pogodbe. V. Intenzivnost pomoči: Posojila sklada predstavljajo državno pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001 (Uradni list EU, OJ L 358/3 z dne 16. 12. 2006). Posojila javnega sklada se dodelijo za upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih ali državnih virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov sklada, pri čemer višina pomoči za isto naložbo ne sme presegati 40% upravičenih stroškov. VI. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji: 1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev; (kot lastna sredstva se štejejo lastna sredstva prijavitelja, ki ne predstavljajo izposojenih finančnih virov); 2. višina odobrenega posojila: najmanj 4.200 EUR in največ 42.000 EUR. Vloge prijaviteljev, s katerimi se zaproša za posojilo v višini, ki je nižja od 4.200 EUR, se zavrnejo; 3. letna obrestna mera je 0%; 4. doba vračanja posojila: 5let +1leto moratorija na odplačilo glavnice, polletno odplačevanje; 5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; 6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben; 7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov; 8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo ustrezno zavaroval. Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine.Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja. VII. Merila za ocenjevanje Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. VIII. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.: 1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR ali 2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program, 3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju: 1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev (Upravna enota), 2. posestni list(samo na zahtevo sklada), 3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih, 4. izpis prometa na TRR po mesecih za zadnjih 12 mesecev, 5. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali HKS, 4. dokazila glede na vrsto investicije: – pri nakupu opreme predračun ali predpogodba, – pri nakupu poslovnih prostorov predpogodba, – pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter predračun investicije oziroma predpogodba z izvajalcem gradbenih del. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila. IX. Rok za prijavo in odločanje Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki bodo prispele do 20. v tekočem mesecu in bodo popolne, bodo obravnavane (po vrstnem redu oddaje vloge) do 30. v naslednjem mesecu. Vloge prispele v juliju bodo obravnavane v septembru. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi, vendar bo njihova vloga na novo uvrščena na seznam popolnih vlog, upoštevaje datum prejete dopolnitve. Vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se zavržejo. Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni v roku 8 dni, od (s tem razpisom) določenega roka obravnave. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod rubriko aktualni razpisi. V primeru, da razpisana sredstva niso v celoti porabljena, se lahko prerazporedijo na druge razpise sklada. Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci: na sedežu sklada ali po tel. 05/335-01-73, 05/335-01-50, 05/335-01-58. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu. Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako: Razpis posojil - Kmetijstvo ali osebno oddajte v glavno pisarno, št. 38/I. nadstr.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške