Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2670/11 , Stran 957
Ob-2670/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 11/09) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju: a) področje otrok: – program oziroma projekt je namenjen otrokom v starosti do vključno 14 let, – vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela, – dejavnosti med šolskimi počitnicami, – preventivne aktivnosti, – zmanjševanje nasilja med in nad otroki, – dvigovanje kakovosti življenja otrok, – kakovostno preživljanje prostega časa, – neformalno učenje, izobraževanje in usposabljanje, – mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija otrok v družbi, – spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih. b) področje mladine: – program oziroma projekt je namenjen mladim v starosti od 15 do 29 let, – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za delo, – prostovoljno mladinsko delo, – raziskovalno delo mladih, – zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj, – preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi, – mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi, – spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih, – razvoj interesnih oblik združevanja mladih, – aktualne mladinske iniciative, – kreativno preživljanje prostega časa, – informacijske dejavnosti. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en letni otroški ali mladinski program ali največ tri otroške ali mladinske projekte. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v: – formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, – vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, – turistična potovanja, turistični izleti in turistična letovanja, – športna tekmovanja in športne programe, – programe in projekte s pretežno internetno vsebino, – vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti. Programi in projekti, ki predstavljajo redne šolske oziroma študijske programe, niso predmet tega javnega razpisa. Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine. 2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk: – društva in zveze društev, – mladinski sveti, – druge pravne osebe in izvajalci, ki niso profitnega značaja in katerih izvajanje programov ali projektov, namenjenih otrokom in mladim, je izkazana kot glavna dejavnost. Za prijavitelje se ne štejejo subjekti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah. 3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica oziroma izpostavo ali enoto v kateri je najmanj 85% otrok in mladostnikov iz Mestne občine Nova Gorica, – so registrirani za izvajanje programov oziroma projektov na področju otroških ali mladinskih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50% vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo v višini 10% vrednosti prijavljenega programa ali projekta), – program ali projekt se izvaja na območju ali v interesu mestne občine, – program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave, – vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 65.000 €. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpisana sredstva. 6. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani, http://www.nova-gorica.si, pod rubriko »Aktualni razpisi – javna naročila, javni natečaji in razpisi«. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila pa vložiti v enem izvodu za vse prijavljene projekte. 7. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica, v zaprti kuverti, s pripisom »Javni razpis OMD 2011 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. 8. Rok za prijavo na razpis je do 23. 5. 2011, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (23. 5. 2011, do 10. ure) prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). V primeru dopolnjevanja prijave je treba poleg označbe javnega razpisa navesti še besedo »Dopolnitev«. Nepravočasne in nepopolne vloge bodo zavržene. 9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih otroških in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana. 10. Odpiranje vlog ni javno in bo 24. 5. 2011, ob 14. uri. 11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno obveščeni. 12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica