Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 189/2011 Ob-2738/11 , Stran 963
Št. 189/2011 Ob-2738/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni ciljni poziv
za izbor organizatorjev udeležbe Slovenije na Bienalu mladih Evrope in Sredozemlja 2011 v Casablanci in predstavitve Slovenije na izbranih mednarodnih umetniških sejmih v letu 2011 (v nadaljevanju: javni poziv, oznaka JCP-LUM-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet poziva Predmet poziva je sofinanciranje predstavitev sodobnih vizualnih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in Slovenijo predstavljajo v tujini na naslednjih kulturnih projektih v tujini: 1.1. Organizacija predstavitve Slovenije na: – Bienalu mladih Evrope in Sredozemlja 2011 v Casablanci 1.2. Predstavitev Slovenije na umetniških sejmih v letu 2011: – Art Basel in Volta Basel, Basel; – Art Forum Berlin; – Artissima Torino; – FIAC Pariz; – Frieze Art Fair London; – Paris Photo; – Viennafair, Dunaj. 2. Področje in cilj poziva Področje poziva obsega predstavitev vseh mednarodno uveljavljenih zvrsti sodobnih vizualnih umetnosti in avtorjev, ki v mednarodnem kulturnem prostoru predstavljajo Slovenijo in njeno ustvarjalnost. Cilj poziva je spodbujanje, promoviranje ter mednarodno uveljavljanje izvirnih in vrhunskih sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti prek sodelovanja na uglednih, selekcioniranih umetniških sejmih, ter na Mednarodnem bienalu mladih Evrope in Sredozemlja, ki je namenjen mlajšim od 35 let. 3. Pogoji za sodelovanje na pozivu: Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2009 in 2010, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – so bili v obdobju 2008 do 2010 vključeni v vsaj dva razstavna projekta v tujini (obvezno dokazilo: izpolnjen in podpisan obrazec 3); – prijavljajo projekt, ki bo realiziran v okviru predstavitve Slovenije na Bienalu mladih Evrope in Sredozemlja 2011 v Casablanci, ali projekt, ki bo realiziran v okviru predstavitev na umetniških sejmih, navedenih pod točko 1 (obvezno dokazilo: uradno vabilo organizatorja sejma oziroma Bienala mladih Evrope in Sredozemlja); – da ne prijavljajo projekta, ki je že bil izbran na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letu 2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da ne prijavljajo projekta, izbranega na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da vključujejo širši izbor vrhunskih slovenskih avtorjev, s katerim je mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije na nacionalni ravni v okviru umetniških sejmov (najmanj 50%), oziroma širši izbor mladih nadarjenih avtorjev, s katerim je mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije na nacionalni ravni v okviru Bienala mladih (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2 in natančna navedba sodelujočih avtorjev v utemeljitvi); – da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 50% celotne vrednosti in za posamezen projekt ne presegajo 15.000,00 EUR za udeležbo na umetniških sejmih, ter ne 25.000,00 EUR za predstavitev Slovenije na Bienalu mladih Evrope in Sredozemlja (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2, in ustrezna finančna konstrukcija v prijavnem obrazcu 1); – da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru predvidene finančne konstrukcije (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da se prijavitelj z istim projektom na ta razpis prijavi samo enkrat (originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2). 4. Izpolnjevanje pogojev poziva: Vloge bo odpirala uradna oseba ministrstva, in sicer po vrstnem redu prispetja vlog. Za vsako vlogo bo uradna oseba ministrstva ugotovila, ali je pravočasna, ali je popolna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba). Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o sofinanciranju, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2010) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2010 razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 5. Kriteriji poziva: 5.1. Bienale mladih iz točke 1.1. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 5.2. Umetniški sejmi iz točke 1.2. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 6. Uporaba kriterijev: Ministrica bo na podlagi poročila strokovne komisije o vsebinski presoji vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, z odločbo odločila, da se posamezen kulturni projekt sprejme ali ne sprejme v financiranje, ter določila delež javnih sredstev za financiranje. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk. Najnižji seštevek točk, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezen projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 81 do 100 točk), pri čemer je najvišje možno število točk za splošne razpisne kriterije 60 točk, za posebne razpisne kriterije pa 40 točk. 7. Obvezne priloge V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem 1, 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev) in 3 (seznam razstavnih projektov v tujini med leti 2008 in 2010) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge: – uradno vabilo organizatorja sejma ali potrdilo o uvrstitvi prijavitelja na sejem, oziroma – uradno potrdilo o udeležbi na Bienalu mladih Evrope in Sredozemlja v Casablanci 2011; – izjava o vključevanju širšega izbora vrhunskih oziroma nadarjenih mladih slovenskih avtorjev, s katerim je mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije na nacionalni ravni; – vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo avtorjev, ki bodo predstavljeni na umetniškem sejmu oziroma Bienalu mladih; – promocijski načrt projekta; – seznam referenc prijavitelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave in druge predstavitve področja, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že realizirani projekti); – pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu; – v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja. 8. Okvirna vrednost: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 115.000,00 EUR, od tega predvidoma 25.000,00 EUR za Bienale mladih Evrope in Sredozemlja v Casablanci 2011 in predvidoma 90.000,00 EUR za umetniške sejme, navedene v točki 1.2. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011. 10. Rok za oddajo vlog na poziv: poziv se začne 22. 4. 2011 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 1. 9. 2011. 11. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva – prijavni obrazec 1 – prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev) – prijavni obrazec 3 (seznam razstavnih projektov v tujini med leti 2008 in 2010). Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1, 2 in 3, – obvezne priloge navedene pod točko 7, – fotokopije vsaj petih referenčnih kritik, povezanih z dejavnostjo prijavitelja na področju sodobnih vizualnih umetnosti v letih 2008–20010. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, http://www.kultura.gov.si,, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava predlogov: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena vložišču na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 1. 9. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku, z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Javni ciljni poziv za izbor organizatorjev udeležbe Slovenije na Bienalu mladih Evrope in Sredozemlja 2011 v Casablanci in predstavitve Slovenije na izbranih mednarodnih umetniških sejmih v letu 2011, oznaka JCP-LUM-2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 9. 2011, oziroma do tega dne ni bila predložena vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po vrstnem redu prispetja. 12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena. 12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 3. Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužbenko. 14. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva v glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi prijavitelja obvestilo najkasneje v roku 35 dni od prejema popolne vloge. Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, najkasneje do 15. 10. 2011 oziroma do porabe sredstev in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo