Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 47800-5/2008/39 Ob-2739/11 , Stran 945
Št. 47800-5/2008/39 Ob-2739/11
Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: Predmet prodaje je kompleks Vile Draga, ki sestoji iz stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 16, Bled. Objekt se nahaja na zemljišču parc. 1114/25 (njiva, v izmeri 33 m2, stanovanjska stavba, v izmeri 121 m2 in dvorišče, v izmeri 193 m2). Predmet prodaje so tudi naslednje nepremičnine: parc. št. 877/14 (park, v izmeri 43 m2), parc. št. 1114/30 (neplodno, v izmeri 229 m2), parc.št. 1114/31 (neplodno, v izmeri 89 m2), del katere v naravi predstavlja lokalno cesto z oznako LC 012071, parc.št. 1114/32 (pot, v izmeri 15 m2), parc. št. 1114/34 (park, v izmeri 393 m2), parc.št. 1114/36 (park, v izmeri 2703 m2), parc. št. 1114/37 (park, v izmeri 625 m2) in parc. št. 1114/39 (pot, v izmeri 16 m2), vse k.o. Želeče. Stanovanjska hiša je bila v osnovi zgrajena leta 1932. Obnova strehe, fasade, oken, instalacij ter tlakov je bila izdelana leta 1993. Objekt je delno podkleten, pritličje je nad nivojem terena. Dostop v klet je samo z zunanje strani objekta. Konstrukcija objekta je iz masivnih zidov. Medetažne konstrukcije so lesene. Dostop med pritličjem in nadstropjem je po lesenih stopnicah. Strešna konstrukcija je lesena večkapnica in krita z opečnim strešnikom. Fasada je toplotno izolirana in izdelana z zaključnim ometom. Zunanje okenske police so iz pločevine. Kleparski deli so iz bakrene pločevine. Nad vhodom je izdelana nadstrešnica. Nad predprostorom vhoda v pritličju je terasa v nadstropju. Stene so ometane in slikane, v sanitarijah obložene s keramiko in ploščami naravnega kamna. Stropi so ometani in slikani. V prostorih pritličja, jedilnice, kuhinje, hodnika je obloga z dekorativnim stropom. Okna so lesena dvojna, v dnevnem prostoru so zastekljena z izolacijskim steklom. Notranje okenske police so lesene. Vrata so lesena. Mizarski izdelki so opleskani. Tlak v sanitarnih prostorih je keramika, delno parket in tekstilne obloge. Na zahodni strani objekta je terasa na kovinski konstrukciji z lesenim tlakom. Ogrevanje prostorov je s centralnim kaminom v pritličju in električnimi oljnimi radiatorji s termostati v posameznih prostorih. Opremljenost z instalacijami je elektro instalacija za luč in moč, telefonska instalacija, strelovod, vodovodna instalacija z lokalno pripravo vode z električnimi bojlerji. V objektu so naslednji prostori: v kleti so pomožni prostori, v pritličju je predprostor, vhod z jedilnico, dnevna soba loža, hodnik, kabinet, WC, shramba in kuhinja, v nadstropju je hodnik, tri spalnice in kopalnica. Površina objekta je 210,06 m2. Širše območje zemljišča je parkovni gozd, v katerem je dovoljena samo sanitarna sečnja. Obravnavana nepremičnina se nahaja na južni strani Blejskega jezera, od jezera je oddaljena cca 80 m. Vila Draga se prodaja po načelu videno-kupljeno. Objekt je zaseden z najemnikom, ki ima predkupno pravico in se mu najemno razmerje izteče 17. 5. 2011. Po spremembi lastninske pravice vstopi kupec v pravice in obveznosti najemodajalca. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe. 4. Predkupna pravica: Na nepremičninah obstajajo predkupne pravice in sicer: – na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče obstaja zakonita predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 2. členu Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07). Občina Bled je izdala potrdilo št. 3501-493/2010 z dne 15. 10. 2010, iz katerega izhaja, da ne uveljavlja predkupne pravice v skladu z ZUreP-1; – na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče obstaja predkupna pravica po Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10, v nadaljevanju: ZG) in Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1, v nadaljevanju: ZKZ); – na parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče obstaja pogodbena predkupna pravica na podlagi aneksa št. 2 k pogodbi o najemu Vile Draga z dne 1. 2. 2011. Parc. št. 1114/25, 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, (v nadaljevanju: kompleks Vile Draga) se na javnem zbiranju ponudb prodajajo kot celota s tem, da cena za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče, ki je delno stavbno in delno gozdno zemljišče, na kateri stoji objekt, predstavlja 80% najvišje ponujene cene, cena za parc. št. 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče, pa predstavlja 20% najvišje ponujene cene. Prodajalec bo za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče), na kateri stoji objekt, za katerega je izdano potrdilo, da ima uporabno dovoljenje), sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v roku 30 dni po zaključenem javnem zbiranju ponudb in prejemu izjave pogodbenega predkupnega upravičenca. Pogodbeni predkupni upravičenec mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o nameravani prodaji izjaviti, ali uveljavlja svojo predkupno pravico ter hkrati z izjavo, da kupuje predmet prodaje plačati tudi varščino v višini 10% izhodiščne cene, ki se zadrži, če kupnine ne plača v določenem roku. Prodajalec bo za parc.št. 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče (delno stavbna in delno gozdna oziroma gozdna zemljišča) sklenil prodajno pogodbo v roku 15 dni po izteku roka za sprejem ponudbe v skladu z ZG in ZKZ. Za gozdna zemljišča bo moral najugodnejši ponudnik sprejeti ponudbo v skladu z določili ZG in ZKZ pred Upravno enoto Radovljica in sicer pred podpisom prodajne pogodbe za parc. št. 1114/25, k.o. Želeče (delno stavbno in delno gozdno zemljišče, na katerem stoji objekt). Kolikor najugodnejši ponudnik ponudbe ne bo sprejel, bo izgubil vplačano varščino. Kolikor se bo pojavil zakoniti predkupni upravičenec za gozdno zemljišče, bo prodajalec, v skladu z določili ZG in ZKZ, sklenil za gozdna zemljišča pogodbo z zakonitim predkupnim upravičencem, najugodnejšemu ponudniku pa bo vrnjen sorazmerni del vplačane varščine (20%). Gozdna zemljišča se prodajo zakonitemu predkupnemu upravičencu, skladno z določili ZG in ZKZ in sicer po ceni, ki predstavlja 20% najvišje skupne ponudbene cene za predmet prodaje, dosežene na javnem zbiranju ponudb. V primeru, da zaradi uveljavljanja zakonite predkupne pravice kupec objekta (parc.št. 1114/25, k.o. Želeče) ne bo hkrati tudi kupec ostalih nepremičnin v kompleksu Vile Draga, je sestavni del prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parc.št. 877/14, 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/34, 1114/36, 1114/37, 1114/39, vse k.o. Želeče tudi podelitev brezplačne stvarne služnosti za hojo in vožnjo z vsemi vozili v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc.št. 1114/25, k.o. Želeče in v breme vsakokratnega lastnika parc.št. 1114/30, 1114/31, 1114/32, 1114/39, vse k.o. Želeče. Kupec mora pred izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice overiti svoj podpis na zemljiškoknjižnem dovoljenju za vpis služnostne pravice, predložiti potrdilo o plačilu celotne kupnine in davka na promet z nepremičninami. 5. Ponudbena cena: Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izhodiščna cena 637.500,00 EUR. Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 100 EUR. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni. Izhodiščna in ponudbena cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. V primeru, da enako ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. 6. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na račun, št. 01100-6300109972, odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18 15113-720001-89221102. Pogodbeni predkupni upravičenec mora hkrati z izjavo o uveljavljanju predkupne pravice plačati tudi varščino v višini 10% izhodiščne cene, ki se zadrži, če ne plača kupnine v roku. Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 7. Prehod lastništva: Lastništvo preide na kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe, plačilu kupnine in vknjižbi v zemljiško knjigo. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. 8. Informacije Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom in vprašanja v zvezi z razpisom se lahko naslovi na elektronski naslov gp.gs@gov.si. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na elektronski naslov, gp.gs@gov.si. Kontaktna oseba prodajalca je Leon Gostiša, tel. 01/478-15-73. 9. Kraj in čas zbiranja ponudb: Ponudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in osnutek pogodb, ki so dostopni na spletni strani http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obrazcev na elektronski naslov gp.gs@gov.si. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene za predmetne nepremičnine na račun, št. 01100-6300109972, odprt pri BS (imetnik Izvrševanje proračuna RS), sklic 18 15113-720001-89221102 s pripisom »Javno zbiranje ponudb – Vila Draga št. 47800-5/2008«. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 30 dni po podpisu pogodbe, se vplačana varščina zadrži. Izpolnjen obrazec ponudbe, izpolnjena in podpisana vzorca pogodbe ter dokazilo o plačani varščini se pošlje v zaprti ovojnici na naslov prodajalca (Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija), s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za nakup Vile Draga, št. 47800-5/2008«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je 9. 5. 2011 do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in jih neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na vložišču Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. 10. Kraj in čas odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5. 2011, ob 11. uri, na naslovu prodajalca: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 109 – 2. nadstropje. Predstavniki ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblastilom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne osebe. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj za ponudnika. 11. Drugi pogoji: – v postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni (tuji ponudniki morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske ponudnike, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke); – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; – nepremičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane; – ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece šteto od zadnjega dneva roka za oddajo ponudb dalje. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje (sprejem ponudbe za gozdna zemljišča po ZG in ZKZ ne pomeni sklenitve pravnega posla), pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe, če je bila pri tem upoštevana zakonska predkupna pravica v skladu z ZG in ZKZ in pogodbena predkupna pravica.
Republika Slovenija Generalni sekretariat Vlade RS