Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1429. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi nepremične s parcelno številko 217/8, k.o. Višelnica I, stran 4036.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 70/09 in 14/10), 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10) in 19. člena Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1) je Občinski svet Občine Gorje na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi nepremične s parcelno številko 217/8, k.o. Višelnica I
1. člen
V skladu s tretjo točko 19. člena Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1) se ugotovi javna korist in se v skladu z njo razlasti nepremičnino s parcelno št. 217/8, k.o. Višelnica v izmeri 38 m2.
Nepremičnina je v lasti fizičnih oseb. Po zgoraj navedeni nepremičnini poteka kategorizirana javna cesta.
2. člen
Razlastitev se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in na podlagi 19. člena prehodnih in končnih določb Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1). Glede na določila zgoraj navedenih zakonov se lastnikom pošlje ponudbo za odkup nepremičnine z navedbo, da je na ponudbo potrebno odgovoriti v roku 30 dni od prejetja ponudbe. Ponudba se pošlje priporočeno s povratnico. Kolikor v tem roku ne pride do podpisa pogodbe bo občina na Upravno enoto Radovljica vložila vlogo oziroma zahtevo za uvedbo razlastitvenega postopka po 19. členu ter prehodnih in končnih določbah Zakona o javnih cestah (ZJC-UPB1) ter 104. člena Zakona o urejanju prostora.
3. člen
Nepremičnina s parcelno št. 217/8, k.o. Višelnica v izmeri 38 m2 se razlasti.
4. člen
Za razlastitev se izbere nujni postopek v skladu s 104. členom Zakona o urejanju prostora, kar se utemeljuje kot nujno potrebno v skladu z napotili Odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. U-l 132/07-12 z dne 9. 10. 2008, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 100/08 in s tem, da po navedeni parceli že poteka javni promet.
Nujni razlastitveni postopek je potreben, ker morebitna pritožba lastnikov nepremičnine ne bo zadržala prenosa lastninske pravice in pridobitve posesti na razlaščeni nepremičnini. To bo omogočalo, da se na navedeni nepremičnini še naprej, to je do zaključka razlastitvenega postopka odvija promet po kategorizirani javni cesti in omogoča vgradnjo in vzdrževanje komunalnih naprav.
5. člen
Lastnikoma nepremičnine se na podlagi določb zakona izplača odškodnina v višini, ki jo določi sodni cenilec in izvedenec.
6. člen
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Gorje, Zg. Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje, matična številka: 2209721000, se na nepremičnini vknjiži zaznamba grajenega javnega dobra v lasti Občine Gorje.
7. člen
Kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sporazuma glede odkupa navedene nepremičnine, se bo odkup izvedel v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti.
8. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 013-3/2011-6
Gorje, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.