Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 5100-13/2011-1 Ob-2725/11 , Stran 942
Št. 5100-13/2011-1 Ob-2725/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije (Uradni list, št. 9/02, MP 2/02) in Protokola četrtega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Romunijo, ki je bil podpisan dne 29. septembra 2009 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Romunijo v letih 2012–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in romunskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2012–2013 na vseh področjih znanosti, okvirno enega kratkega obiska (do 14 dni) ter enega daljšega (do 1 mesec) na leto na projekt v vsako smer; daljša potovanja so predvidena samo za mlajše raziskovalce (podiplomske študente in podoktorande). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Romunija. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Romunijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih romunskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in romunskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in romunski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Romuniji: Ministrstvo za izobraževanje, raziskave, mladino in šport, www.ancs.ro). Kontaktna oseba na romunski strani je Prof. Vasile Lungu, e-pošta: vasile.lungu@ancs.ro. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2011, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2011-1 z dne 7. 2. 2011. Prednost pri izboru bodo imeli novi prijavitelji, strani bosta spodbujali sodelovanje mlajših raziskovalcev, še posebej podoktorandov. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Romunijo, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo konec meseca oktobra leta 2011. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2012–2013 znaša okvirno 60.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2012–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč porabo denarja in časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Romuniji; – stroške bivanja za romunske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.252 EUR mesečno; – dnevnice za romunske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR in lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije romunskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2013. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-RO-JR-Prijava/2011 na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti oddane do vključno 1. 7. 2011 do 12. ure. Prijaviteljem svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in žigom RO. Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako » Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Romunijo v letih 2012–2013« in obvezno oznako prijave (ARRS-BI-RO-JR-Prijava/2011) ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci in prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 10. 6. 2011 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 1. 7. 2011 do 12. ure (poštni žig). 9.3. Popolnost prijave Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 9.1. – oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska oblika; točka 9.2. – oddaja prijave brez digitalnega podpisa – elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11). Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 5. 7. 2011 ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2011. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po tel. 01/400-59-71, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije