Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1430. Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu, stran 4037.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu
1. člen
S tem sklepom ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje določa pravila v zvezi z odsotnostjo otroka, obračunavanjem cen programov v času otrokove odsotnosti, začasnem izpisu in plačilu rezervacij.
Otrok je opravičeno odsoten, kadar starši njegovo odsotnost javijo najkasneje prvi dan odsotnosti do 8. ure.
2. člen
Že določeno plačilo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09) se zniža, kadar je otrok opravičeno odsoten. Za opravičeno odsotnost se šteje bolezenska odsotnost ali druga odsotnost.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije Občina Gorje.
3. člen
Dodatna znižanja plačil staršev za programe vrtca:
– V slučaju bolezenske odsotnosti otroka en mesec ali dlje strnjeno, starši plačajo 50% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil. Odsotnost zaradi bolezni starši dokazujejo z zdravniškim potrdilom.
– Prav tako starši plačajo 50% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil za čas, ko je otrok v zdravstveni koloniji ali na letovanju v soorganizaciji vrtca.
– V mesecih julij in avgust starši plačujejo program v vrtcu tako, kot v drugih mesecih v letu. V primeru, da je otrok odsoten v juliju in avgustu, po predhodnem pravočasnem obvestilu, deset dni strnjeno ali več (v te dni se ne vštevajo sobote in nedelje), starši za te dni plačajo 50% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil.
– Starši plačajo 20% že določenega plačila, od katerega se predhodno odštejejo stroški živil, če v vrtec vpisani otrok v juliju in avgustu vrtca ne obiskuje, ga bo pa obiskoval ponovno v naslednjem šolskem letu.
Dodatna znižanja plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
4. člen
Staršem, ki brez utemeljenega razloga zamudijo prevzem otroka iz vrtca več kot petnajst minut po preteku delovnega časa vrtca, se zaračuna dodatno k mesečnemu plačilu še stroške ene ure ali več ur dela preko polnega delovnega časa vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice, ki je bilo opravljeno pri varovanju otroka.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica – Vrtci Občine Bled, ki ga je Občinski svet Občine Bled sprejel na 17. seji dne 17. 10. 1996.
6. člen
Sklep začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/2011-3
Gorje, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.