Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 303/2011 Os-2735/11 , Stran 998
Dn 303/2011 Os-2735/11
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Mare Rakar, Potok 1, Potok, ki jo zastopa notarka Nana Povšič Ružić iz Izole, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine ter vknjižbi lastninske pravice, dne 14. 4. 2011 sklenilo: začne se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, delilne pogodbe, z dne 2. 6. 2009, opr. št. SV 271/09, sklenjene med Ester Vatovec, Osp 16, Črni Kal, kot prvo solastnico, ter Maro Rakar, Potok 1, Pobegi, kot drugo solastnico, za nepremičnini, parc. št. 2717/4 in 2717/3, obe k.o. Sveti Anton. Nepremičnini, ki sta predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, sta v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kopru vpisani v vložku št. 1902, k.o. Sveti Anton, in sicer kot last Ester Vatovec, Osp 16, Črni Kal, do deleža 77/100 ter Mare Rakar, Potok 1, pobegi, do deleža 23/100. Na podlagi sklepa o vzpostavitvi zgoraj navedene zemljiškoknjižne listine ter notarskega potrdila z dne 12. 4. 2011, opr. št. SV 243/11, se pri nepremičnini, parc. št. 2717/3, k.o. Sveti Anton, zahteva vknjižba lastninske pravice v korist Ester Vatovec, Osp 16, Črni Kal, EMŠO 0503957505513, do deleža 23/100, pri nepremičnini, parc. št. 2717/4, k.o. Sveti Anton, vknjižba lastninske pravice v korist Mare Rakar, Potok 1, Pobegi, EMŠO 1805952505361, do deleža 77/100. Imetnike pravic na nepremičninah s parc. št. 2717/3 in 2717/4, obe k.o. Sveti Anton, se poziva, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje, da se pri parc. št. 2717/4, k.o. Sveti Anton, vknjiži lastninska pravica v korist predlagateljice postopka, pri parc. št. 2717/3, k.o. Sveti Anton, pa v korist Ester Vatovec, Osp 16, Črni Kal.
Okrajno sodišče v Kopru dne 14. 4. 2011