Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1481. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja, stran 4118.

Na podlagi 95. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg in 45/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja
1. člen
V Pravilniku o poslovanju notarja (Uradni list RS, št. 50/94, 28/95 in 18/09) se v prvem odstavku 3. člena za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. vpisnik zemljiškoknjižnih postopkov z abecednim imenikom strank z oznako »e-ZK«;«
Dosedanja 8. točka postane 9. točka.
2. člen
V prvem odstavku 4.a člena se za besedama »elektronski obliki« doda vejica in besedilo »razen vpisnika zemljiškoknjižnih postopkov z abecednim imenikom strank, ki se mora voditi samo v elektronski obliki«.
3. člen
V 16. členu se črta besedilo »zemljiškoknjižnih in«.
4. člen
Za 24. členom se dodata nova 24.a in 24.b člen, ki se glasita:
»Vpisnik zemljiškoknjižnih postopkov z abecednim imenikom strank z oznako e-ZK
24.a člen
V vpisnik zemljiškoknjižnih postopkov se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa;
2. datum vpisa;
3. priimek, ime, prebivališče oziroma firma in sedež stranke;
4. vrsta listine oziroma storitve z označbo vrednosti predmeta:
– ZK predlog, ki ga je notar vložil na podlagi listine, ki jo je sestavil sam;
– ZK predlog, ki ga je notar vložil na podlagi druge listine;
– pretvorba in predložitev listin drugega predlagatelja;
5. znesek pristojbine, po posameznih tarifnih postavkah;
6. datum izročitve listine stranki, če gre za ZK storitev iz druge in tretje alineje 4. točke tega člena;
7. opombe.
24.b člen
V imenik k vpisniku zemljiškoknjižnih postopkov se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa;
2. priimek, ime, prebivališče stranke oziroma firma in sedež;
3. zaporedna številka vpisa v vpisnik.«
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2011.
Št. 007-115/2011
Ljubljana, dne 20. aprila 2011
EVA 2011-2011-0035
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje