Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1418. Pravilnik o podatkih in dokumentih na podlagi katerih se presoja vloga za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov tujih zavarovalnic in rokih za sporočanje navedenih podatkov, stran 4016.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi sedmega odstavka 97. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZZavar) izdaja
P R A V I L N I K
o podatkih in dokumentih na podlagi katerih se presoja vloga za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov tujih zavarovalnic in rokih za sporočanje navedenih podatkov
I. UVODNE DOLOČBE
Predmet pravilnika
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podatke in dokumente, ki jih tuje zavarovalnice, ki nameravajo na ozemlju Republike Slovenije neposredno opravljati zavarovalne posle, oziroma njihovi pristojni nadzorni organi, predložijo k vlogi za pričetek neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov na območju Republike Slovenije.
(2) Ta pravilnik določa tudi roke za sporočanje podatkov in dokumentov, navedenih v prvem odstavku tega člena.
Opredelitev pojmov oziroma razlage izrazov
2. člen
(1) Pojem tuja zavarovalnica se v tem pravilniku uporablja tako za zavarovalnice kot tudi za pozavarovalnice s sedežem v državi, ki ni država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3).
(2) Opravljanje zavarovalnih poslov se v tem pravilniku nanaša tako na sklepanje zavarovalnih kot tudi na sklepanje pozavarovalnih poslov.
(3) Tuja zavarovalnica opravlja zavarovalne posle v Republiki Sloveniji neposredno, če sklepa zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji in teh poslov ne opravlja preko podružnice, ustanovljene v Republiki Sloveniji.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi vloge tuje zavarovalnice, ki namerava na ozemlju Republike Slovenije neposredno opravljati zavarovalne posle, z odločbo ugotovi, da so zahteve glede poslovanja zavarovalnice v državi sedeža vsaj enake kakor v Evropski uniji in se nadzorni organ tuje zavarovalnice s sporazumom o sodelovanju zaveže na primeren način sodelovati z Agencijo za zavarovalni nadzor lahko tuje zavarovalnice v skladu z dovoljenjem, ki ji ga je izdal pristojni nadzorni organ tuje države, na ozemlju Republike Slovenije neposredno opravlja zavarovalne posle sklepanja:
– pozavarovanj,
– zavarovanj iz zavarovalnih vrst:
– zavarovanje kopenskih vozil (3. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),
– zavarovanje tirnih vozil (4. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),
– letalsko zavarovanje (5. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),
– zavarovanje plovil (6. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),
– zavarovanje prevoza blaga (7. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),
– zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov (11. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar),
– zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil (12. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar).
II. POSTOPEK ODLOČANJA
Vložnik vloge za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji
3. člen
Vlogo za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji vloži ali
– tuja zavarovalnica, ki namerava na ozemlju Republike Slovenije neposredno opravljati zavarovalne posle ali
– pristojni nadzorni organ tuje države.
Vsebina vloge za izdajo odločbe
4. člen
(1) Vloga za izdajo ugotovitvene odločbe iz 1. točke šestega odstavka 97. člena ZZavar za opravljanje zavarovalnih poslov iz 2. točke drugega odstavka 97 člena ZZavar mora vsebovati podatke in dokumente o tuji zavarovalnici, ki so določeni v prvem odstavku 94. člena ZZavar.
(2) Poleg podatkov in dokumentov iz prvega odstavka tega člena je potrebno vlogi priložiti tudi izpolnjen vprašalnik, ki ga izpolni pristojni nadzorni organ tuje zavarovalnice in je priloga tega pravilnika ter njegov sestavni del.
(3) V primeru opravljanja zavarovalnih poslov iz 1. točke drugega odstavka 97. člena ZZavar mora vloga za izdajo ugotovitvene odločbe iz 1. točke šestega odstavka 97. člena ZZavar vsebovati le izpolnjen vprašalnik iz drugega odstavka tega člena.
(4) Vprašalnik iz drugega odstavka tega člena je osnova za presojanje Agencije za zavarovalni nadzor o enakosti zahtev glede poslovanja tuje države v primerjavi z zahtevami Evropske unije.
Postopek odločanja
5. člen
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zaprosi Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju EIOPA) za informacijo o morebitnih dotedanjih opredelitvah nadzornikov ostalih držav članic o enakosti zahtev glede poslovanja zavarovalnic iz posamezne tuje države.
(2) V kolikor se je katerikoli nadzornik držav članic v preteklosti že opredelil, da so zahteve glede poslovanja zavarovalnic iz določene tuje države najmanj enake kot v državah Evropske unije, se lahko Agencija za zavarovalni nadzor, na podlagi obvestila EIOPA-e, v odločbi opredeli enako, kot se je pred tem nadzornik države članice.
Začasna odločba
6. člen
Odločba, s katero Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da so zahteve glede poslovanja tuje zavarovalnice v državi sedeža vsaj enake kakor v Evropski uniji, in jo Agencija za zavarovalni nadzor izdala pred začetkom veljavnosti zakona, ki bo implementiral določbe direktive 2009/138/ES, bo zaradi uzakonjene spremembe zakonodaje časovno omejena do veljavnosti zakona, ki bo implementiral določbe direktive 2009/138/ES.
Roki za posredovanje podatkov in dokumentov
7. člen
(1) V kolikor vloga za izdajo ugotovitvene odločbe iz prvega odstavka 97. člena ZZavar ne vsebuje predpisanih podatkov in dokumentov, določenih v ZZavar in tem pravilniku, Agencija za zavarovalni nadzor postopa v skladu z določili ZZavar.
(2) V kolikor Agencija za zavarovalni nadzor in tuja država še nista podpisali sporazuma o sodelovanju, Agencija za zavarovalni nadzor v 15 dneh obvesti tujega nadzornika o zakonski zahtevi po sklenitvi sporazuma o sodelovanju, ki je za zavarovalnice iz tujih držav predpogoj za neposredno sklepanje zavarovanj na območju Republike Slovenije.
(3) V kolikor Agencija za zavarovalni nadzor in tuja država v roku 1 meseca od obvestila iz prejšnjega odstavka ne podpišeta sporazuma o sodelovanju, Agencija za zavarovalni nadzor odloči o zahtevi v skladu z določili ZZavar.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prehodna določba
8. člen
Tuje zavarovalnice, ki so na dan 23. 10. 2010 na ozemlju Republike Slovenije opravljale pozavarovalne posle neposredno, se morajo uskladiti z določbami šestega odstavka 97. člena ZZavar v štirih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Uveljavitev in uporaba pravilnika
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. aprila 2011
EVA 2011-1611-0081
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.