Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1439. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2010, stran 4044.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 6. seji, dne, 11. 4. 2011, sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2010
1. člen
Občinski svet Občine Krško sprejme zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Posebni del in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Krško.
3. člen
Zaključni račun in splošni del proračuna Občine Krško za leto 2010 se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2011-O802
Krško, dne 11. aprila 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.


    ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2010   

             I. SPLOŠNI DEL             A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 


+----------------------------------------------+----------------+
|Sekcija/Podsekcija/K2/K3           |    ZR_2010 -|
|                       |   Realizacija|
|                       | proračuna 2010|
+----------------------------------------------+----------------+

                              v EUR
+----------------------------------------------+----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |   37.943.211|
+----------------------------------------------+----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |   29.680.012|
+----------------------------------------------+----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI              |   19.478.624|
+----------------------------------------------+----------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček        |   15.871.582|
+----------------------------------------------+----------------+
|703 Davki na premoženje            |    2.552.362|
+----------------------------------------------+----------------+
|704 Domači davki na blago in storitve     |    1.054.342|
+----------------------------------------------+----------------+
|706 Drugi davki                |       338|
+----------------------------------------------+----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI             |   10.201.388|
+----------------------------------------------+----------------+
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |     952.209|
|premoženja                  |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|711 Takse in pristojbine           |      7.881|
+----------------------------------------------+----------------+
|712 Globe in druge denarne kazni       |     15.620|
+----------------------------------------------+----------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   |     64.977|
+----------------------------------------------+----------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki          |    9.160.702|
+----------------------------------------------+----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI            |     808.733|
+----------------------------------------------+----------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |     66.371|
+----------------------------------------------+----------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |     742.362|
|neopredmetenih sredstev            |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|73 PREJETE DONACIJE              |     160.190|
+----------------------------------------------+----------------+
|730 Prejete donacije iz domačih virov     |     160.190|
+----------------------------------------------+----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI            |    7.294.276|
+----------------------------------------------+----------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih       |    1.653.733|
|javnofinančnih institucij           |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  |    5.640.542|
|iz sredstev proračuna Evropske unije     |        |
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |   43.940.963|
+----------------------------------------------+----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI               |    9.869.256|
+----------------------------------------------+----------------+
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |    1.727.889|
+----------------------------------------------+----------------+
|401 Prispevki delodajalcev za socialno    |     277.061|
|varnost                    |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|402 Izdatki za blago in storitve       |    6.213.348|
+----------------------------------------------+----------------+
|403 Plačila domačih obresti          |     229.659|
+----------------------------------------------+----------------+
|409 Rezerve                  |    1.421.299|
+----------------------------------------------+----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI              |   11.488.492|
+----------------------------------------------+----------------+
|410 Subvencije                |     563.203|
+----------------------------------------------+----------------+
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |    5.852.061|
+----------------------------------------------+----------------+
|412 Transferi nepridobitnim organizacijam in |    1.330.675|
|ustanovam                   |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi       |    3.742.552|
+----------------------------------------------+----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI           |   21.668.086|
+----------------------------------------------+----------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |   21.668.086|
+----------------------------------------------+----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI          |     915.130|
+----------------------------------------------+----------------+
|431 Investicijski transferi pravnim in    |     185.716|
|fizičnim osebam, ki niso proračunski     |        |
|uporabniki                  |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|432 Investicijski transferi proračunskim   |     729.414|
|uporabnikom                  |        |
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |   –5.997.752|
|PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki   |        |
|minus skupaj odhodki)             |        |
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |   –5.779.623|
|7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki  |        |
|brez prihodkov od obresti minus skupaj    |        |
|odhodki brez plačil obresti)         |        |
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |    8.322.265|
|71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči |        |
|odhodki in tekoči transferi)         |        |
+----------------------------------------------+----------------+ B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             

+----------------------------------------------+----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       242|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |       242|
|KAPITALSKIH DELEŽEV              |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil       |       242|
+----------------------------------------------+----------------+

+----------------------------------------------+----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        0|
|DELEŽEV (440+441+442+443)           |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        0|
|DELEŽEV                    |        |
+----------------------------------------------+----------------+
|441 povečanje kapitalskih deležev in     |        0|
|finančnih naložb               |        |
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       242|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)        |        |
+----------------------------------------------+----------------+


 C. RAČUN FINANCIRANJA


+----------------------------------------------+----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)          |    6.500.000|
+----------------------------------------------+----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE                |    6.500.000|
+----------------------------------------------+----------------+
|500 Domače zadolževanje            |    6.500.000|
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |     834.903|
+----------------------------------------------+----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA              |     834.903|
+----------------------------------------------+----------------+
|550 Odplačila domačega dolga         |     834.903|
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |    –332.412|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |        |
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |    5.665.097|
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |    5.997.752|
+----------------------------------------------+----------------+


+----------------------------------------------+----------------+
|XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |    1.458.333|
|PRETEKLEGA LETA                |        |
+----------------------------------------------+----------------+