Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2715/11 , Stran 989
Ob-2715/11
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje d.d. ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke sklicuje
26. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 24. maja 2011, ob 10. uri, v dvorani Celjanka, Celjski sejem, Dečkova cesta 1, Celje. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli: – predsednika: Stojana Zdolška, – preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek. 2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d. 3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi letnih poročil Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2010 in pozitivnimi mnenji nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročiloma pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana. 4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepov: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. 1. Sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 v višini 2.249.819,42 EUR: – za dividende, ki pripadajo delničarjem banke v višini 1.067.593,80 EUR. Delničarjem banke se izplača dividenda v višini 2,10 EUR na navadno in prednostno delnico. Banka bo dividendo izplačevala od 22. junija 2011 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke, vpisani v delniško knjigo na dan 26. maja 2011, in delničarji, imetniki materializiranih navadnih delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializirane navadne delnice na ime. Zapadlost izplačila dividende za leto 2010 je tri leta od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjev banke, to je do vključno 24. maja 2014, ko bo banka znesek neizplačane dividende prenesla med druge rezerve iz dobička. – za prenos v druge rezerve iz dobička v višini 1.182.225,62 EUR. 2. Podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2010. 5. Predlog razrešitve in imenovanja članov nadzornega sveta Banke Celje d.d. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. razreši dosedanje člane nadzornega sveta Banke Celje d.d., ker jim je potekel mandat in imenuje nove člane nadzornega sveta Banke Celje d.d.: Uroš Čufer, Zvonko Ivanušič, Melita Malgaj, Jure Peljhan, Tomaž Subotič, Bojan Šrot, Zdenko Zanoški. Mandat članov nadzornega sveta Banke Celje d.d. traja do zasedanja skupščine delničarjev Banke Celje d.d. v četrtem letu po izvolitvi. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno leto 2011 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. Predloge sklepov pod 1., 2. in 4. točko predlagata uprava in nadzorni svet Banke Celje d.d., predloge sklepov pod 3., 5. in 6. točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d. Skupščine delničarjev banke se lahko udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo pisno prijavijo banki najpozneje do vključno 21. maja 2011. Prijavo opravijo z izpolnjeno prijavnico, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg sklica skupščine priložena pisnemu vabilu za skupščino, katerega delničarji prejmejo po pošti, dostopna pa sta tudi na spletni strani banke, www.banka-celje.si. Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi banke, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 20. maja 2011 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo banki tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@banka-celje.si. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani banke, www.banka-celje.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico na 26. skupščini imajo pri vseh točkah dnevnega reda samo navadne nematerializirane imenske delnice. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima 416 lastnih navadnih imenskih delnic in 1.057 navadnih tiskanih delnic na prinosnika, za katere še ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno – sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje, nakar prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za elektronsko glasovanje. Če skupščina delničarjev banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 24. maja 2011 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d. Uprava banke