Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

VL 47803/2009 Os-1707/11 , Stran 1001
VL 47803/2009 Os-1707/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetnica Kočevar Irena, Metelkova ulica 15, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Janku Dolinšek, Van Car Laan 24, Wassenaar, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Martina Šket, Trdinova 7, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 8.418,40 EUR, sklenilo: dolžniku Janku Dolinšek, Van Car Laan 24, Wassenaar, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Šket Martina, Trdinova 7, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 12. 2010