Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2757/11 , Stran 994
Ob-2757/11
Na podlagi 28. člena Statuta družbe AJDACOM d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo 3. junija 2011, ob 8.30, v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani Šmartinska 152, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine: Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu uprave družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar. 2. Predstavitev sprejetega revidiranega Letnega poročila družbe AJDACOM d.d., in skupine AJDACOM za poslovno leto 2010 in Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2010 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v višini 1.414.542,79 EUR se uporabi kot sledi: 1. Delničarjem se razdeli za dividende bilančni dobiček v znesku 9,36 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 1.396.661,76 EUR. 2. Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan po seji skupščine, to je 7. junija 2011. 3. Izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz čistega poslovnega izida 2010, najkasneje do 30. junija 2011. 4. Bilančni dobiček v višini 16.081,03 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. 5. V obliki udeležbe na dobičku se direktorju izplača nagrada v višini bruto 1.800,00 EUR. 6. Upravi in Nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2010 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu 2010. 3. Imenovanje revizorja. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: Za poslovno leto 2011 se za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom družbe AJDACOM d.d., in skupine AJDACOM za poslovno leto 2010 in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila, je delničarjem na vpogled vse delavne dni, od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja, v Dvorani VII, Šmartinska 152, Ljubljana, soba št. 1. Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, če družbi s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine (30. maja 2011) in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 30. maja 2011 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
AJDACOM d.d. direktor Miha Zupanc