Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 014-0015-2011-3 Ob-2703/11 , Stran 962
Št. 014-0015-2011-3 Ob-2703/11
Občinski svet Občine Puconci, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje na podlagi 12. in 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/2011 – UPB) prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije, – ima najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske, pravne ali druge ustrezne smeri, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter – ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Direktor/ica bo po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovan/a za mandatno dobo pet let. Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Kot dokazilo o državljanstvu RS kandidat/ka predloži potrdilo o državljanstvu, o doseženi izobrazbi fotokopijo diplome, o najmanj petih letih delovnih izkušenj fotokopijo delovne knjižice ter kot dokazilo o ustreznih organizacijskih in vodstvenih sposobnostih pa kandidat/ka predloži potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih. Kandidat/ka, ki izpolnjuje pogoje, naj pošlje prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti kuverti, na naslov: Občina Puconci, Občinski svet – KMVVI, Puconci 80, 9201 Puconci, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico RZ Občine Puconci«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Občinskega sveta Občine Puconci o imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda. Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan na tel. 02/545-91-00.
Občina Puconci