Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2657/11 , Stran 985
Ob-2657/11
Na podlagi 22. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo 3. junija 2011, ob 9. uri, v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani, Šmartinska 152, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva skupščine: Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu Uprave družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar. 2. Predstavitev sprejetega revidiranega Letnega poročila družbe BTC d.d. in Skupine BTC za poslovno leto 2010 ter Poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2010 ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v višini 11.171.226,29 EUR se uporabi kot sledi: 1. Delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.159.270,40 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača. Do dividende so upravičeni imetniki vpisani v delniško knjigo BTC d.d. pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po seji skupščine, to je 7. junija 2011. 2. Bilančni dobiček v višini 9.011.955,89 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. 3. Dividende se izplačajo najkasneje do 30. 6. 2011. Izplačilo se opravi iz čistega poslovnega izida 2010. 4. Upravi in Nadzornemu svetu se za njuno dobro delo v letu 2010 podeli razrešnica s katero se potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v letu 2010. 3. Imenovanje revizorja. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2011 se za revizorja družbe imenuje CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana. 4. Odobritev sklenitve pogodbe o udeležbi zaposlenih pri dobičku za poslovno leto 2011 in podelitev pooblastila Upravi družbe za njen podpis. Uprava in Nadzorni svet družbe predlagata Skupščini v sprejem sledeči sklep: Družba kot delodajalec z delojemalci, ki jih zastopa Svet delavcev družbe, sklene pogodbo o udeležbi zaposlenih pri dobičku po principu denarne sheme za poslovno leto 2011 (v nadaljevanju: pogodba), in sicer največ do višine 100% posameznikove neto osnovne plače za zaposlene (razen uprave in izvršnega direktorja) v mesecu decembru 2011, skladno z določili pogodbe za katero se pooblasti upravo za njen podpis. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d., in skupine BTC za poslovno leto 2010 in poročilo Nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila je delničarjem na vpogled vse delavne dni, od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, v poslovni stavbi Dvorana VII soba št. 1, Šmartinska 152, Ljubljana. Gradivo za skupščino, navedeno v prejšnjem odstavku, je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe, http://www.btc.si. Glasovalno pravico lahko na skupščini uresničijo delničarji, ki družbi s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (30. maja 2011) in ki so imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. dne 30. maja 2011 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Blagovno trgovinski center d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost