Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1463. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka, stran 4069.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 51/05 – UPB1, 69/05, 97/05 – UPB2, 108/05, 25/06 – UPB3, 105/06, 133/06 – UPB4, 37/08, 56/08 – UPB5, 58/09, 36/10) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) ter 3. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 31. marca 2011 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se v Občini Škofja Loka ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: Svet za preventivo), določi sestava, pogoji in način dela Sveta za preventivo.
2. člen
Svet za preventivo je organ Občine Škofja Loka, ki ga sestavljajo predstavniki Občine Škofja Loka, uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja Občine Škofja Loka.
3. člen
(1) Svet za preventivo skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Škofja Loka.
(2) Svet za preventivo ima zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
4. člen
(1) Svet za preventivo ima predsednika in 12 članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Škofja Loka.
(2) Svet za preventivo sestavljajo en predstavnik občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev.
(3) Predstavniki uporabnikov in izvajalcev so:
– en predstavnik Medobčinskega združenja slepih in slabovidnih
– en predstavnik Zavoda »O«, Zavod Škofjeloške mladine
– en predstavnik DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA
– štirje predstavniki škofjeloških osnovnih šol
– en predstavnik vrtcev
– en predstavnik srednje šole
– en predstavnik šolskega prevoznika Alpetour d.d.
– en predstavnik AVTOMOTO DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
– en predstavnik Policijske postaje Škofja Loka.
(4) Občinski svet Občine Škofja Loka imenuje člane Sveta za preventivo iz vrst uporabnikov in izvajalcev na podlagi predlogov udeleženih organizacij.
(5) Mandatna doba članov Sveta za preventivo je 4 leta.
5. člen
Članom Sveta za preventivo začne teči mandatna doba z dnem konstituiranja.
6. člen
(1) Za obravnavo pomembnejših nalog, ki zahtevajo stalno poglobljeno in specifično proučevanje oziroma delo ter izdelavo poročil, analiz, predlogov in informacij o aktualnih problemih, ima lahko svet stalne ali občasne delovne skupine oziroma komisije.
(2) Svet za preventivo ima Tehnično komisijo, ki jo sestavljajo po en predstavnik vzdrževalca občinskih cest, Policijske postaje Škofja Loka, občinske uprave Občine Škofja Loka ter Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri in občinskega sveta.
(3) Delovne skupine oziroma komisije delujejo po programu in usmeritvah Sveta za preventivo in o svojih aktivnostih redno obveščajo predsednika Sveta za preventivo in župana.
7. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za Svet za preventivo zagotavlja občinska uprava.
8. člen
Svet za preventivo sprejme poslovnik, s katerim uredi organizacijo in način dela Sveta za preventivo.
9. člen
(1) Svet za preventivo je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Svet za preventivo je dolžan vsako leto pripraviti program za prihodnje leto najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
10. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka imenuje Svet za preventivo po določilih tega sklepa v roku 45 dni od njegove uveljavitve.
11. člen
Poslovnik iz 8. člena tega sklepa sprejme Svet za preventivo v 45 dneh od njegove konstitutivne seje.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2011
Škofja loka, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Škofja loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost