Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1445. Odlok o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del na območju PO9/2 (Majlont – sever), PO19/4 (Majlont – jug) in PO39/1 (Zgornja Kolodvorska), ki se urejajo z Občinskim prostorskim načrtom Občine Postojna, stran 4049.

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.) in 20/11 Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 4. seji dne 12. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del na območju PO9/2 (Majlont – sever), PO19/4 (Majlont – jug) in PO39/1 (Zgornja Kolodvorska), ki se urejajo z Občinskim prostorskim načrtom Občine Postojna
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določi objekte, ki zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih oseb in kot posledica opustitve njihove redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo mesta Postojna. Na teh objektih je zaradi zavarovanja javne koristi zato potrebno izvesti redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist (v nadaljevanju vzdrževalna dela), pri čemer pa ne gre za nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov.
Ta odlok določa objekte v območju, ki se urejajo z Občinskim prostorskim načrtom Občine Postojna, na katerih je potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov, vrsto vzdrževalnih del oziroma merila za njihovo določitev ter oceno stroškov za izvedbo vzdrževalnih del.
2. člen
(objekti, kjer se izvedejo vzdrževalna dela)
Objekti, vrsta vzdrževalnih del in ocena stroškov iz prejšnjega odstavka so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Podlaga za določitev vrste vzdrževalnih del in ocena stroškov je elaborat št. 45/11, ki ga je izdelalo podjetje Corus inženirji d.o.o. v aprilu 2011.
3. člen
(izdaja odločbe in izvršba)
Na podlagi določb tega odloka občinska uprava izda odločbo, s katero lastnika posameznega objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela.
Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
Kolikor občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.
Če zgolj vzdrževalna dela ne zadostujejo za odpravo pomanjkljivosti na objektu, občina na podlagi neodvisne strokovne ocene lahko izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če tudi ta ne zadostuje za odpravo pomanjkljivosti, pa lahko občina odredi odstranitev objekta.
4. člen
(rok za izdajo odločbe)
Rok za izdajo odločbe iz prvega odstavka prejšnjega člena je 24 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
(rekonstrukcija in odstranitev objekta)
V primeru, da se v postopku izvedbe vzdrževalnih del z neodvisno strokovno oceno ugotovi, da vzdrževalna dela ne zadostujejo za odpravo pomanjkljivosti na objektu, občina izda odločbo, s katero odredi rekonstrukcijo objekta, kolikor pa za odpravo pomanjkljivosti ne zadostuje niti rekonstrukcija objekta, občina odredi odstranitev objekta.
Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.
6. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izvedbo vzdrževalnih del zagotovi lastnik objekta. V primeru subsidiarnega ukrepanja občine so sredstva zagotovljena v proračunu za namen vzdrževanja in prenove stanovanj in revitalizacije stanovanjskih sosesk.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011
Postojna, dne 12. aprila 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
                             PRILOGA

 POVZETKI ELABORATA


+----------------------+---------------------------+------------+
|Objekt        |Vzdrževalna dela      |    Ocena|
|           |              | stroškov v|
|           |              |  EUR (brez|
|           |              |    DDV)|
+----------------------+---------------------------+------------+
|1. ZA SOVIČEM 4    |Obnova zunanjosti dela   |  33.513,22|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|           |Obnova zunanjosti dela   |  34.070,77|
|           |objekta – gospodarski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|2. TOMŠIČEVA ULICA 7 |Obnova zunanjosti dela   |  37.320,22|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|3. TOMŠIČEVA ULICA 13 |Obnova zunanjosti dela   |  26.285,08|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|4. TOMŠIČEVA ULICA 15 |Obnova zunanjosti dela   |  40.511,69|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
|           |Rušenje enostavnega    |      |
|           |objekta.          |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|5. TOMŠIČEVA ULICA – |Čiščenje parcele in    |  6.500,00|
|brez HŠ, parcela št. |rušitev.          |      |
|2676/1, 2676/2, k.o. |              |      |
|Postojna       |              |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|6. TOMŠIČEVA ULICA 29 |Obnova zunanjosti dela   |  41.889,47|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|7. TOMŠČIVEVA ULICA 37|Obnova zunanjosti dela   |  25.223,59|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|8. TOMŠIČEVA ULICA 26 |Obnova fasade, strehe,   |  49.283,74|
|           |oken, vrat. Uskladitev   |      |
|           |strehe z gabariti na    |      |
|           |sosednjem objektu     |      |
|           |(nadzidava …).       |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|9. VEGOVA ULICA 3   |Obnova zunanjosti dela   |  24.820,66|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|10. VEGOVA ULICA 2  |Obnova zunanjosti dela   |  60.746,81|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|11. VEGOVA ULICA 8  |Obnova zunanjosti dela   |  14.759,03|
|           |objekta – gospodarski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|12. VEGOVA ULICA 11  |Obnova zunanjosti dela   |  26.083,61|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|13. VEGOVA ULICA 13  |Ureditev fasade, zamenjava |  23.935,71|
|           |strehe, stavbnega pohištva.|      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|14. KOT 1       |Obnova zunanjosti dela   |  41.756,24|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|15. KOT 8       |Obnova zunanjosti dela   |  32.112,75|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
|           |Rušenje enostavnega    |      |
|           |objekta.          |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|16. KOT 24      |Obnova zunanjosti dela   |  19.905,97|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|17. JURČIČEVA ULICA 12|Obnova zunanjosti dela   |  56.803,18|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
|           |Rušenje enostavnega    |      |
|           |objekta.          |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|18. ULICA LUKE ČEČA 2 |Obnova zunanjosti dela   |  97.347,18|
|           |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+
|19. KOLODVORSKA CESTA |Obnova zunanjosti dela   |  56.278,49|
|24          |objekta – stanovanjski   |      |
|           |objekt (obnova fasade,   |      |
|           |strehe, oken, vrat).    |      |
+----------------------+---------------------------+------------+

* Vsi objekti ležijo v območju kulturne dediščine 23086
Postojna – Mestno jedro (razen objekta št. 1. in 19.).