Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Ob-2710/11 , Stran 968
Ob-2710/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni poziv
za vzpostavitev in vzdrževanje javno dostopnega informacijskega knjižnega portala Slovenske knjige na trgu (v nadaljevanju: JP2–SKT–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področje javnega poziva Predmet javnega poziva je vzpostavitev in vzdrževanje javno dostopne podatkovne baze slovenske knjige na trgu, zagotavljanje javno dostopnih in ažurnih informacij o vseh slovenskih publikacijah (knjigah, periodičnih publikacijah, avdio-vizualnem gradivu itn.), dostopnih na knjižnem trgu, ter o vseh subjektih, ki so vključeni v prodajno mrežo knjige. 3. Cilj javnega poziva Cilj javnega poziva JP2–SKT–2011 je: – širjenje javnega dostopa do informacij o slovenskem knjižnem trgu za domače in tuje bralce/kupce knjig/knjigarnarje/knjižničarje in druge zainteresirane fizične in pravne osebe, – dvig knjižne kulture na Slovenskem, – vzpostavitev transparentne podobe slovenskega založniškega trga, – omogočanje hitrejšega in lažjega analitičnega spremljanja dogajanja na tem trgu ter – rast prodaje knjig in s tem izboljšanje gospodarskega položaja slovenskih založb, knjigarn ter književnih ustvarjalcev. 4. Okvirna vrednost javnega poziva in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost javnega poziva JP2–SKT–2011 znaša 40.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina financiranja in upravičeni stroški 5.1 Upravičeni stroški Med upravičene stroške na javnem pozivu JP2–SKT–2011 sodijo: a) stroški vzpostavitve spletnega portala, uredniških vmesnikov, iskalnikov ter drugih spletnih orodij, potrebnih za optimizacijo portala, b) stroški polnjenja spletnega portala (vnos in prilagajanje podatkov o knjigah iz drugih baz, vnos lastnih podatkov, sprotno posodabljanje podatkov oziroma dodajanje novih vsebin), c) stroški vzdrževanja portala. JAK bo izbranemu izvajalca projekta sofinancirala do 70% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP2–SKT–2011 Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da so registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje založniške dejavnosti ali dejavnosti, ki je povezana s predmetom tega javnega poziva, – da delujejo na področju slovenskega knjižnega trga najmanj tri leta in izkazujejo reference na tem področju, – da razpolagajo z zadostnimi tehničnimi, prostorskimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega poziva, – da bodo najkasneje do konca leta 2011 vzpostavili javno dostopno podatkovno bazo slovenskih knjig na trgu, ki bo vključevala najmanj 15.000 naslovov v slovenskem jeziku, – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna, – da zaprošajo za financiranje do največ 70% upravičenih stroškov in največ 40.000,00 EUR. 7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova uporaba Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na javnem pozivu JP2–SKT–2011 bo izbran le en izvajalec kulturnega projekta. Izbran bo kulturni projekt, ki bo v postopku izbire javnega poziva ocenjen najvišje. Kriteriji javnega poziva za posamezna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri vsakem posameznem kriteriju navedena najvišje možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 30 točk, financiran pa je lahko kulturni projekt, ki prejme več kot 24 točk. 8. Dokumentacija javnega poziva Dokumentacija javnega poziva JP2–SKT–2011obsega: – besedilo javnega poziva JP2–SKT–2011; – prijavne obrazce: – prijavni obrazec OBR1 – zasnova portala z opisom načrta izvedbe in izvajalcev; – prijavni obrazec OBR2 – finančna konstrukcija projekta; – prijavni obrazec OBR3 – vzorec pogodbe. Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP2–SKT–2011 lahko zainteresirani v roku javnega poziva dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva: – prijavni obrazec OBR1 – zasnova portala z opisom načrta izvedbe in izvajalcev; – prijavni obrazec OBR2 – finančna konstrukcija projekta; – prijavni obrazec OBR3 – vzorec pogodbe. 9. Rok javnega poziva in način oddaje vlog Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (s pripisom JP2–SKT–2011). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega JP2–SKT–2011 v Uradnem listu RS z dne 22. 4. 2011 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 23. 5. 2011. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP2–SKT–2011. Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge na javni poziv JP2–SKT–2011 se bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JP2–SKT–2011, bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem redu njihovega prispetja na posamično področje. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku sedmih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji JAK strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture. Strokovna komisija JAK bo vloge ocenjevala po vrstnem redu njihovega prispetja. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju kulturnega projekta. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si ter osebno ali telefonsko, vsak delovni dan med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki: Vlasti Vičič, e-pošta: vlasta.vičič(at)jakrs.si, tel. 01/369-58-26.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije