Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 0087/2011 Ob-2652/11 , Stran 967
Št. 0087/2011 Ob-2652/11
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, s spremembami in dopolnitvami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 101/08, s spremembami in dopolnitvami)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Prodajalec: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, mat. številka: 1719572000, ID za DDV: SI41717031. Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID za DDV: SI41717031. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: enosobno stanovanje, v izmeri 26,45 m2 v I. nadstropju stavbe (podstrešje nad srednjim delom stavbe) na naslovu Šmartinska cesta 3, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na zemljišču, skupnih delih in napravah stavbe na naslovu Šmartinska cesta 3, Ljubljana. 2.2. Nepremičnina je neločljivo povezana z lastniškim stanovanjem in kot taka zasedena z uporabnikom. 2.3. Izhodiščna cena: 24.000,00 EUR. 2.4. 2% davek na promet z nepremičnino plača prodajalec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-6520972441, sklic na številko 1201-0000, najkasneje v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno torka, 3. 5. 2011. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja na naslovu Šmartinska cesta 3« na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. 5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe), – izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev od dneva odpiranja ponudb, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev od dneva odpiranja ponudb, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na TRR Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, št. 01261-6520972441, sklic na številko 1201-0000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Šmartinska cesta 3«. 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana: kontaktna oseba Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46. Ogled dokumentacije v zvezi z nakupom nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v četrtek, 5. 5. 2011, s pričetkom ob 9. uri na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju. 8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb. 8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (www.jssmol.si) in na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si).
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana