Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Dn 17495/2010 Os-2776/11 , Stran 1000
Dn 17495/2010 Os-2776/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Srečka Kolarja, stanujočega Dogoška cesta 83, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1779/131, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 17495/2010, dne 24. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. 3229-764/13-2-3/PS, z dne 12. 11. 1982, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje »Stavbar« Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal direktor TOZD Visoke gradnje Miroslav Brkić in kupcem Ervinom Mohoričem, stanujočim Gradiška 42 b, Pesnica, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, lokal, v izmeri 71,15 m2, v pritličju objekta »D« S/23 lamela 2, Kardeljeva cesta, Maribor, na parc. št. 370, k.o. Tabor; – pogodbe št. 3230-764/13-2-3/PS, z dne 12. 11. 1982, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje »Stavbar« Maribor, z n.sol.o., Maribor in kupovalko Katico Mohorič, rojeno 21. 2. 1955, s katero je prodajalec kupovalki prodal pritlični lokal, v objektu D-S23, Kardeljeva cesta 73, Maribor, v izmeri 46,40 m2; – kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5. 1993, sklenjene med prodajalko Katico Mohorič, rojeno 21. 2. 1955, in Ervinom Mohoričem, rojenim 11. 2. 1942, oba stanujoča Kardeljeva cesta 73, Maribor, in kupovalko Margareto Žajber, rojeno 31. 5. 1951, stanujočo Kremen 4 f, Krško, s katero sta prodajalca kupovalki prodala lokal 0.3 na Kardeljevi cesti 73, Maribor, in sicer pritlični lokal, v objektu D – S23, Kardeljeva cesta 73, Maribor, v izmeri 71,15 m2, last Ervina Mohoriča; pritlični lokal, v objektu D- S23, Kardeljeva cesta 73, Maribor, v izmeri 46,40 m2, last Katice Mohorič; stavbno zemljišče, parc. št. 370/3, k.o. Spodnje Radvanje, v izmeri 16 m2, in dvorišče, parc. št. 370/4, k.o. Spodnje Radvanje, v izmeri 8 m2. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 4. 2011