Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 352-0006/2011 Ob-2654/11 , Stran 961
Št. 352-0006/2011 Ob-2654/11
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, sprejetega na 5. redni seji, dne 13. 4. 2011, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60, faks: 07/349-82-69, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si. II. Opis predmeta prodaje: 1. dvosobno stanovanje (prazno) št. 5, v 1. nadstropju, v skupni neto tlorisni površini 53,90 m2 in pomožni prostor (klet), v neto tlorisni površini 3,60 m2, ki je vpisano kot etažna lastnina pod št. 26.E pri vl. št. 1277/1, k.o. Mokronog, v stanovanjski stavbi, na naslovu Rožna ul. 1, Mokronog; 2. dvosobno stanovanje (prazno) št. 11, v 3. nadstropju v skupni neto tlorisni površini 53,90 m2 in pomožni prostor (klet), v neto tlorisni površini 2,70 m2, ki je vpisano kot etažna lastnina pod št. 32.E pri vl. št. 1280/1, k.o. Mokronog, v stanovanjski stavbi, na naslovu Rožna ul. 3, Mokronog. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja stvarnega premoženja. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: 1. za stanovanje št. 5 na naslovu Rožna ul. 1, Mokronog: 40.596,33 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 300 EUR. 2. za stanovanje št. 11 na naslovu Rožna ul. 3, Mokronog: 40.596,33 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 300 EUR. Draži se vsako stanovanje posebej. V. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 23. 5. 2011, ob 10. uri, in bo potekala v sejni sobi občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog. VII. Višina varščine Interesenti morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno št. SI5601399-0100019930, odprt pri UJP Novo mesto, s pripisom: a) Rožna 1 ter sklicem: 00 90568-01, b) Rožna 3 ter sklicem: 00 90568-03. Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki pred začetkom dražbe: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine; – predloži notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (velja za pravne osebe) oziroma veljavni osebni dokument (za fizične osebe). Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali kot overjeno kopijo. IX. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo; če v tem času ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec. X. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledu predmeta javne dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Mokronog – Trebelno, pri Saši Mežnaršič, tel. 07/349-82-68. XI. Ustavitev postopka: župan Občine Mokronog - Trebelno lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Občina Mokronog - Trebelno