Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

Št. 103-2011 Ob-2692/11 , Stran 987
Št. 103-2011 Ob-2692/11
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d. d., Tržaška cesta 2, Ljubljana, upravni odbor sklicuje
18. skupščino družbe
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v torek 24. 5. 2011 ob 13. uri, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine. Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor: – Za predsedujočega na skupščini se izvoli Domen Neffat, – Za preštevalki glasov se izvolita Darja Krmavnar in Urbas Fani, – Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar. 2.a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2010, ki ga je obravnaval in potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom družbe. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Na predlog upravnega odbora se sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček znaša 2.449.530,72 €. Del bilančnega dobička po ZR 2010 v znesku 135.000,00 € se razdeli za dividende in sicer iz dobička leta 2007, ostanek v višini 2.314.530,72 € ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. V skladu z določbo 4.3 statuta družbe se 65% dobička za razdelitev v višini 87.750,00 € najprej razdeli na prednostne delnice razreda B, 35% v višini 47.250,00 € pa se razdeli na imetnike delnic A in B. Dividende se izplačajo do 30. 9. 2011 delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan sklepanja na skupščini. c) Podelitev razrešnice predsedniku in članom upravnega odbora. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2010 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Na predlog upravnega odbora družbe se sprejme naslednji sklep: zaradi optimizacije kapitalske strukture družba zmanjšuje osnovni kapital za 250.632,92 EUR. Družba zmanjša osnovni kapital z umikom 20.000 delnic razreda A in 25.000 delnic razreda B, ki so s strani družbe že pridobljene iz razlogov prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička. Družba zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega odstavka 381. člena ZGD-1. Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic v znesku 250.632,92 EUR se zmanjša osnovni kapital družbe, hkrati se povečajo kapitalske rezerve. Osnovni kapital po tem zmanjšanju znaša 1.949.367,08 EUR in je razdeljen na 20.000 kosovnih delnic razreda A in na 330.000 kosovnih delnic razreda B. 3.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe. Na predlog upravnega odbora družbe se sprejme naslednji sklep: družba povečuje osnovni kapital v skladu s 358. členom ZGD-1 za 250.632,92 EUR iz kapitalskih rezerv. Po povečanju znaša osnovni kapital 2.200.000,00 EUR. V skladu z ZGD-1 se število kosovnih delnic ne spreminja. 3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta. Sprejmejo se spremembe statuta, ki so posledica sprejetih sklepov v predhodnih točkah in sicer: Spremeni se točka 4.1. statuta družbe, ki glasi: Osnovni kapital družbe znaša 2.200.000,00 (dvamilijonadvestotisoč in 00/100) EUR in je razdeljen na: – 20.000 (dvajsettisoč) kosovnih delnic razreda A, – 330.000 (tristotridesettisoč) kosovnih delnic razreda B. 3.3. Potrdi se čistopis statuta družbe. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja za leto 2011 se imenuje družba Revidicom, revizijska družba d.o.o, Grizoldova 5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter izkaze odvisnih družb. 5. Vprašanja in predlogi delničarjev. Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 5. 2011, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d. d. predsednik UO: Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.