Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2400. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
2401. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1D)
2402. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C)
2403. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C)
2404. Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E)
2405. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G)
2406. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A)
2407. Zakon o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-C)
2408. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A)
2409. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A)
2410. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)
2411. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A)
2412. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D)
2413. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)
2414. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A)
2415. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E)
2416. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A)
2417. Zakon o spremembah Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A)
2418. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B)
2419. Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B)

Odloki

2420. Odlok o razpisu volitev predsednika republike

Sklepi

2421. Sklep o razrešitvi članov uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
2422. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti člana uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2466. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje

Sklepi

2423. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

MINISTRSTVA

2424. Pravilnik o zaposlitvenih centrih
2425. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

2426. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
2427. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznovanju pritožnika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2428. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Postojna – plansko območje urejanja P7/C11 in P7/C13
2429. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2430. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Celje

2431. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Celje v šolskem letu 2012/2013
2432. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

Divača

2433. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1) – uradno prečiščeno besedilo 1
2434. Spremembe in dopolnitve Meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača

Dobrna

2435. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna

Kostanjevica na Krki

2436. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
2437. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica
2438. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2439. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Krško

2440. Spremembe in dopolnitve Obvezne razlage 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop
2441. Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško
2442. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanica in Senovo (Uradni vestnik Celje št. 26/66) – dela zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Videm – Polšca – Resa
2443. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Krško
2444. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
2445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
2446. Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov
2447. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 in o prodaji nepremičnine parc. št. 884/2 k.o. Leskovec
2448. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2449. Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2012 na parc. št. 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22 in 2203/23 vse k.o. 1325 Senuše

Ljubljana

2450. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2451. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
2452. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Miren-Kostanjevica

2453. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

2454. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev

Nova Gorica

2455. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Prebold

2456. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako MA45/2 v Občini Prebold

Slovenska Bistrica

2457. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012
2458. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici
2459. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo “Bistrica”
2460. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica

Šmarje pri Jelšah

2461. Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju pri Jelšah
2462. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Trebnje

2463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje
2464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
2465. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti