Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3714/12 , Stran 1808
Ob-3714/12
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1, upravni odbor sklicuje
12. skupščino
družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana,
ki bo v petek, 31. 8. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi, v 3. nadstropju, na sedežu družbe Gradis skupina G d.d., na Šmartinski cesti 134 a v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in naslednjimi predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: upravni odbor za predsednika skupščine imenuje Leonarda Peklarja, za preštevalki glasov Sabino Juhant in Mojco Lazar. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina Ružič Tratnik. 2. Seznanitev skupščine z Revidiranim letnim poročilom družbe Gradis skupina G d.d., za leto 2011 in Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom poslovne skupine Gradis skupina G za leto 2011 ter Poročilom upravnega odbora družbe, o rezultatih preveritve Revidiranega letnega poročila družbe Gradis skupina G d.d., za leto 2011 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila poslovne skupine Gradis skupina G, za leto 2011. 3. Podelitev razrešnice organu vodenja in nadzora za leto 2011. Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli upravnemu odboru razrešnico za delo za leto 2011. 4. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa št. 4: Skupščina družbe Gradis skupina G d.d. za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 27. 8. 2012 in pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 27. 8. 2012. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Delničarji oziroma njihovi zastopniki se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočilo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 3. 8. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – Revidirano letno poročilo družbe Gradis skupina G d.d., za leto 2011, – Revidirano Konsolidirano letno poročilo poslovne skupine Gradis skupina G, za leto 2011, – Poročilo upravnega odbora družbe, o rezultatih preveritve Revidiranega letnega poročila družbe Gradis skupina G d.d., za leto 2011 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila poslovne skupine Gradis skupina G, za leto 2011, s predlogom za podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2011, – predlog sklepov in obrazložitve točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost