Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov, stran 6030.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – ORZLS19, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 16/99, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05, 60/07, 14/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 72/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06, 68/06, 121/06, 57/07, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 48/09, 91/09, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11, 110/11, 27/12 in 40/12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
1. člen
V naslovu se Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov (Uradni list RS, št. 67/07 in 4/11) spremeni in se glasi:
»Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se črta zadnji stavek.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z veljavnim zakonom je funkcija župana občine Krško razvrščena v 53. plačni razred.«.
4. člen
V drugem stavku drugega odstavka 6. člena se črta besedna zveza », in sicer mesečno«.
V tretjem stavku se črta besedna zveza »vsakokrat«.
Doda se nov četrti stavek, ki se glasi:
»Če se spremenijo obseg dela in pooblastila podžupana, župan sprejme nov sklep o uvrstitvi podžupana v plačni razred.«.
5. člen
V prvem stavku drugega odstavka 7. člena se število »11 %« nadomesti s številom »7 %«.
Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi:
»Članom občinskega sveta se za prihod na sejo in iz seje občinskega sveta izplača tudi kilometrina v višini, ki velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v občinski upravi.«.
V četrtem odstavku se število »1 %« nadomesti s številom »0,65 %«.
V petem odstavku se število »15 %« nadomesti s številom »7,5 %«.
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se število »2 %« nadomesti s številom »1,30 %«.
V drugem odstavku se besedilo »v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi« nadomesti z besedilom »v višini kilometrine, ki velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v občinski upravi«.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine in nagrade.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 2,28 % vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, predsedniku nadzornega odbora pa 3,25 % vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora pripada predsedniku ali članu nadzornega odbora mesečna nagrada v višini 3,90 % vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo. Obseg nadzora – trajanje v mesecih, določi nadzorni odbor v programu dela ali s sklepom o izvedbi nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta predsedniku ali od njega pooblaščenemu članu nadzornega odbora pripada sejnina v višini 1,95 % vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora se povrnejo tudi potni stroški v višini kilometrine, ki velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v občinski upravi.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za korespondenčno sejo.
Letni znesek sejnin in nagrad, ki se izplača predsedniku oziroma posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«.
8. člen
V 11. členu se število »1,5 %« nadomesti s številom »0,98 %«.
9. člen
V drugem odstavku 14. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Če je določena uporaba lastnega avtomobila, se izplača kilometrina v višini, kot je določena za občasno uporabo avtomobila za zaposlene v občinski upravi.«.
10. člen
V četrtem odstavku 17. člena se besedna zveza »najkasneje do« nadomesti z vejico in besedno zvezo »praviloma do vsakega«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se število »0,5 %« nadomesti s številom »0,33 %«, število »2 %« pa s številom »1,33 %«.
V tretjem odstavku se besedilo »način vodenja evidence prisotnosti članov sveta na sejah« nadomesti z besedo »roke«.
Dodajo se nov peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Svet krajevne skupnosti lahko določi sejnine tudi za člane komisij in drugih svojih delovnih teles, ki ne smejo presegati sejnine določene za člane sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti lahko določi, da se članom sveta krajevne skupnosti za prihod na sejo in iz seje sveta krajevne skupnosti izplača tudi kilometrina v višini, ki velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v občinski upravi.
Svet krajevne skupnosti lahko določi, da se predsedniku sveta krajevne skupnosti za prihod na sedež krajevne skupnosti in druge poti povezane z delom krajevne skupnosti izplača kilometrina, določena za uporabo lastnega vozila, v višini kot je določena za občasno uporabo avtomobila za zaposlene v občinski upravi.«.
12. člen
Črta se 20. člen.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
Prvi odstavek dosedanjega 20.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet posamezne krajevne skupnosti po lastni presoji glede na obseg nalog, ki jih ima predsednik sveta krajevne skupnosti določi nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti. Nagrada skupaj s sejninami za vodenje sej sveta krajevne skupnosti lahko letno znaša največ:
– nad 3000 prebivalcev 5,2 % letne županove plače, brez njegovega dodatka za delovno dobo,
– od 2000 do 2999 prebivalcev 3,90 % letne županove plače, brez njegovega dodatka za delovno dobo,
– od 1000 do 1999 prebivalcev 3,25 % letne županove plače, brez njegovega dodatka za delovno dobo,
– do 999 prebivalcev 2,60 % letne županove plače, brez njegovega dodatka za delovno dobo.«.
Dosedanji drugi odstavek se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nagrada se izplačuje v rokih, ki jih določi svet krajevne skupnosti s svojim sklepom.«.
14. člen
Črta se VI. poglavje v celoti.
Dosedanje VII. poglavje postane VI. poglavje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Skupni letni znesek sejnin članov občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta in sejnin ter nagrad članov nadzornega odbora v letu 2012, ne sme presegati zneska, ki predstavlja seštevek 15 % višine plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo za čas od 1. 1. 2012 do 30. 5. 2012 in 7,5 % višine plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo za čas od 31. 5. 2012 do 31. 12. 2012.
16. člen
Sveti krajevnih skupnosti morajo uskladiti svoje sklepe o višini sejnine za seje svetov krajevnih skupnosti in višini nagrade predsednikov krajevnih skupnosti do 30. 9. 2012. Tako spremenjene sejnine in nagrade pa se začnejo uporabljati s 1. 10. 2012.
17. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-O301
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost