Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3716/12 , Stran 1810
Ob-3716/12
Na podlagi točke 10.22. Statuta družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., uprava družbe sklicuje
redno skupščino
delničarjev družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 14. uri, na sedežu družbe, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Skupščini bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012. 5. Imenovanje člana nadzornega sveta. 6. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta. Uprava družbe oziroma nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja k letnima poročiloma ter poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Skupščina se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Ad 3/ a) Bilančni dobiček v višini 10.753.931,83 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. Ad 4/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DZS, d.d. se za leto 2012 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana. Ad 5/ Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Branka Bergant, kateremu mandat traja od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2016. Ad 6/ Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje do 25. 8. 2012. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled družbe v poslovnih prostorih družbe na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, vsak delavnik, med 10. in 13. uro v tajništvu uprave, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.dzs.si). V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 15. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DZS, založništvo in trgovina, d.d. Bojan Petan predsednik uprave

AAA Zlata odličnost